Protokoll 2022

Årsmötesprotokoll 2022

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2022

fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Färingtofta den 12 april 2022 i Församlingshemmet, Ljungbyhed. 33 personer närvarande

§ 1

Ordförande Bengt Eskilsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat

    § 2

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Bengt Eskilsson

§ 3

Till sekreterare för årsmötet valdes Ulla Persson

§ 4

Till rösträknare och att justera dagens protokoll valdes Elsa-Margit Bergkvist och Arne Arnehov

    § 5

Kallelsen till årsmötet godkändes

§ 6

Årsmötets föredragningslista godkändes

§ 7

Protokoll från månadsmötet 8 mars 2022 läste var och en igenom och lades med godkännande till handlingarna

§ 8

Föreningens verksamhetsberättelse för 2021 läste var och en igenom och lades med godkännande till handlingarna

§ 9

Föreningens ekonomi för verksamhetsåret 2021 redogjordes av kassören. Kassaredogörelsen lades med godkännande till handlingarna

§ 10

Revisorernas berättelse föredrogs av Jan Gudmundsson. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Föreslogs ansvarsfrihet för kassaförvaltare och styrelse

§ 11

Mötet tillstyrkte full ansvarsfrihet för kassaförvaltare och styrelse

§ 12

Medlemsavgiften för år 2023 skall vara oförändrad d v s 255:- för medlem och 100:- för vän-medlem

§ 13

Årsmötet beslöt att omkostnader för ordförande, kassör, sekreterare och webmaster för år 2022 skall vara oförändrat d.v.s. 995:- vardera

§ 14

Beslöts att omkostnaderna för arbetsgruppen Gröningen skulle i likhet med år 2021 slopas

 

§ 15

Beslöts att omkostnaderna för utfärdskommittén skulle i likhet med år 2021 slopas

 

§ 16

Årsmötet beslöt att ersättning för bilkörning i föreningsuppdrag år 2022 skall vara 18.50 per mil och 5:- per medresenär

 

    § 17

Beslöts att antalet ledamöter i styrelsen för år 2022 skall vara 7 ordinarie och ingen ersättare

 

§ 18

Bengt Eskilsson omvaldes till ordförande för år 2022

   § 19

Övriga ledamöter: Viola Hansson och Ronny Bengtsson har 1 år kvar vardera, Ulla Persson omvaldes på 2 år och Britt-Marie Nordh omvaldes på 1 år. Rigmor Nilsson och Ingvar Larsson nyvaldes på 2 år vardera

§ 20

Årsmötet beslöt att ingen ersättare skulle väljas till styrelsen

§ 21

Till att teckna föreningens firma under 2022 omvaldes Bengt Eskilsson och Viola Hansson

§ 22

Kassör Viola Hansson omvaldes och nyvaldes biträdande kassör Rigmor Nilsson att var för sig teckna föreningen, gällande post- och bankärenden

§ 23

Beslöt att § 22 i detta protokoll omedelbart skulle justeras

§ 24

Till revisorer för år 2022 omvaldes Jan Gudmundsson, 2 år. Karin Söderholm har 1 år kvar och Kent Tofft omvaldes som ersättare på 1 år

§ 25

Till representant i kommunala pensionärsrådet (KPR) omvaldes Bengt Alfredsson och som ersättare Bengt Eskilsson, 1 år vardera

§ 26

Bengt Alfredsson omvaldes som representant i lokala handikapprådet år 2022

§ 27

Bengt Eskilsson omvaldes som ombud till distriktsstämman. Som ersättare nyvaldes Ingvar Larsson

§ 28

Till pressombud för föreningen omvaldes Bengt Eskilsson och Ulla Persson som ersättare

                                                                             § 29

Att svara för bidragsansökan m m till kommunen omvaldes Viola Hansson

                                                                             § 30

Till arbetsgrupp för Gröningen år 2022 omvaldes: Bo Nordlund, Bo Hansson, Jan Erik Bergkvist, Sven-Arne Nilsson, Bengt Alfredsson, Sven-Oskar Hansson, Kjell-Åke Nord, Lill-Britt Persson och Kenneth Persson. Bo Nordlund är sammankallande

§ 31

Till utfärdskommitté för år 2022 omvaldes Bo Hansson och Viola Hansson.

§ 32

Till kommitté för program och underhållning i föreningen år 2022 omvaldes styrelsen.

§ 33

Till studie- och utbildningsansvarig för år 2022 omvaldes styrelsen

§ 34

Till danskommitté för år 2022 omvaldes Britt-Marie Nord som köksansvarig, Ingegärd Rundström, Kjell Åke Nord, Bosse Hansson, Barbro Jönsson, Ronny Bengtsson och Sven Arne Nilsson. Nyvaldes Ingegärd Stenström. Som ersättare omvaldes Lisbeth Hansson, Rigmor Nilsson och Arne Arnehov. Alla på 1 år vardera

Att ha kontakt med och boka orkestrarna nyvaldes Britt-Marie och Kjell-Åke Nordh

§ 35

Som ansvarig för serveringen vid månadsmötena år 2022 omvaldes Birgitta Persson och som medhjälpare Bo Nordlund

§ 36

Som lotteriansvarig i Tornsborg och i föreningen år 2022 omvaldes Bo Nordlund

§ 37

Till lottförsäljare i Tornsborg 2022 omvaldes Monica Ellman, Birgitta Persson, Ingegärd Rundström, Ingegärd Stenström, Lilian Weisfelt och Ulla Persson                                                           

§ 38

Till valberedning för år 2022 omvaldes Bo Nordlund sammankallande, Lisbeth Hansson och Olle Jönsson.

§ 39

Förelåg inga förslag från styrelsen

   § 40

Inga inbjudningar har kommit och inga skrivelser i övrigt har inkommit

   § 41

Inga anmälda ärenden fanns

                                                                              §42

Ordet fritt:  Britt-Marie Nordh tackade för uppvaktningen på sin 70-årsdag

Bosse Hansson resekommittén meddelade att resan 21 april till Wapnö Gård är fulltecknad med 5 - 6 stycken på väntelista

Minnenas museéum den 19 maj har 20 platser bokade men kan ta det dubbla

3-dagarsresan till Aerö Danmark har 10 platser kvar

 

§ 43

Ordförande Bengt Eskilsson tackade Bo Nordlund och Bengt Alfredsson som båda avgår från styrelsen med vardera en blomsterkvast. Även Birgitta Johansson som varit vice kassör skall avtackas med en blomsterkvast. Detta gör Bengt Eskilsson efter årsmötet

 

§ 44

Nästa månadsmöte blir tisdagen den 13 september kl 14.00 i Församlingshemmet Färingtofta

Då kommer eventuellt Per Linderfalk att berätta om hur husförhöret gick till.

 

                       § 45

Ordförande Bengt Eskilsson tackade för förtroendet att leda förhandlingarna under årsmötet

och för att han fått fortsatt förtroende som ordförande under 2022. Bengt tackade övriga styrelseledamöter och förtroendevalda för gott samarbete under 2021 och önskade så även under 2022. Årsmötet avslutades med kaffe och kakor

 

 

 

Ljungbyhed dag som ovan………………………………………

                                                                                   Ulla Persson, sekreterare

 

 

………..…………………………………………

          Bengt Eskilsson, ordförande

 

 

 

 

Justeras:…………………………………………………………………………………