Integritetspolicy

Uppdaterades: 16 juli 2020

Vår integritetspolicy från 25 maj 2018

Bakgrund

Från nämnda datum ersattes PuL (Personuppgiftslagen) av GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR är en EU-förordning som reglerar skydd av personuppgifter. Den är direkt gällande i varje medlemsstat.
Skälet till dataskyddsförordningen (GDPR) är att värna respekten för privat- och familjeliv samt personlig integritet. Dessa är grundläggande fri- och rättigheter i den Europeiska Unionen. Genom GDPR stärks skyddet i EU ytterligare.
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en viss fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. Även fotografier, bilder och ljudupptagningar på individer kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.
Insamling, lagring, sammanställning och varje annan behandling av personuppgifter fordrar antingen att man har uttryckligt stöd i lagen för varje specifik hantering av just de specifika personuppgifterna, eller att man har ett uttryckligt samtycke – stöd – från de personer vars uppgifter det gäller.
Rättigheter
En enskild person har rätt att
• få information om att behandling av personuppgifter kan ske eller pågår.
• få utdrag om vilken behandling av egna personuppgifter som sker, om uppgifterna behandlas för att uppfylla ett avtal eller om de behandlas med stöd av ett samtycke som personen har lämnat.
• få egna personuppgifter raderade, t.ex. för att hon/han motsätter sig direktmarknadsföring.
• få skadestånd – ersättning vid skada.
• klaga till Datainspektionen – myndigheten kan inleda tillsyn.
• få rättelse eller komplettering av felaktiga eller inkompletta personuppgifter.
• överföra (dataportabilitet) personuppgifter som den registrerade själv har lämnat, till annan personuppgiftsansvarig, exempelvis annan organisation eller en social medietjänst (t.ex. Facebook, Twitter, Instagram) om den registrerade har lämnat samtycke och behandlingen sker automatiserat.

Vår policy

Personuppgifter för våra medlemmar hanteras enligt följande:
• Föreningens styrelseledamöter och valberedningens ordförande har tillgång till medlemmarnas namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer.
• Anmälningslistor till aktiviteter (tillgängliga för flera) innehåller uppgifter om namn och telefonnummer samt i vissa fall adress, däremot aldrig personnummer.
• Medlemsförteckning innehållande namn, adress, telefonnummer och
e-postadress lämnas på begäran ut till medlem. Dylik begäran ställs till föreningens sekreterare. Generellt utskick till medlemmar sker inte.
• E-post som skickas till medlemmar kommer att skickas utan synlig adresslista. Av meddelandet framgår i stället vilken "grupp" som är mottagare.

Fotografering för publicering på hemsida och i lokal tidning samt ev. Senioren.
I samband med föreningens aktiviteter av alla slag får fotografering ske för rubricerade ändamål. Syftena är: att marknadsföra föreningen – att få en historik över föreningens verksamhet – att ge medlemmarna möjlighet att se bilder från möten etc. och därmed "återuppleva minnen".
För närvarande har vi policyn att bilder på hemsidan från:
• Månadsmöten, studiebesök etc. finns tillgängliga under innevarande och föregående år.
• Resor och Jubiléer finns tillgängliga ständigt.
• Under en flik "Historik" sparas ständigt enstaka bilder från alla aktiviteter.
• Tiden för sparande av olika typer av bilder kan ändras av styrelsen utan att denna policy ändras.
Accepterar du vår policy?
Som medlem i vår förening accepterar du denna policy om du inte skriftligen (via brev eller e-post) meddelar oss annat inom 3 veckor efter att du har blivit medlem.
Erinran sänds till föreningens ordförande, Hans Aldenberg, Glumslövsvägen 42 A,
261 91 Landskrona. E-post: hans10.10@telia.com
Glumslöv 2020-02-12
Styrelsen

Publicerades: 21 juli 2018 Uppdaterades: 16 juli 2020