Alkohol- och drogpolicy

ALKOHOL- och DROGPOLICY

SPF Seniorerna Annetorp, Glumslöv är en idell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer.

Huvudinriktningen i verksamheten är:

  • att på alla nivåer i samhället representera de äldre, stärka deras inflytande och tillvarata deras rättigheter.
  • att stödja svaga och sårbara grupper av äldre, oberoende av politisk eller religiös uppfattning, kön, hudfärg/etnisk tillhörighet, social ställning eller andra för verksamheten ovidkommande faktorer.
  • att skapa förutsättningar för äldre personers gemenskap, trygghet och trivsel.

Genom att verka för en alkohol- och drogfri verksamhet vill vi visa att vi tar ansvar för vår förening. Styrelsens medlemmar är och skall verka som goda förebilder och representanter för vår förening. Detta innebär att all vår verksamhet är och skall vara alkohol- drog- och rökfri. Vid enstaka tillfällen, t.ex. julfest, kan styrelsen medge undantag från detta. Dock skall alltid alkoholfria alternativ finnas.

Om förseelser skulle uppstå är det styrelsens uppgift att tala med berörd person och betona allvaret. Vid misstanke om alkohol- och drogproblem kommer samtal med styrelsemedlem att ske. Om medlem uppträder berusad, bakfull eller på annat sätt drogad på ett möte kommer personen ifråga att avvisas.
                                                    -----------------