Stadgar för SPF Seniorerna Samorganisation

Uppdaterades: 29 oktober 2020

STADGAR för SPF SAMORGANISATION I HELSINGBORG


§ 1 Namn
Föreningens namn är SPF SAMORGANISATION i HELSINGBORG (nedan kallat SAM).
Föreningens organisationsnummer är 843002-0720.
Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden.
§ 2 Medlemskap
Föreningens medlemmar skall bestå av de SPF-föreningar i Helsingborgs kommun som önskar ingå i föreningen.
§ 3 Ändamål
3.1 Det övergripande ändamålet är samverkan och erfarenhetsutbyte mellan SPF föreningarna i Helsingborg i frågor som berör flera SPF föreningar sinsemellan och externt mot andra organisationer, samhälle, distrikt och förbund.
3.2 Nominera representant till kommunens pensionärsråd KPR.
3.3 Nominera representant till Regionens Pensionärsråd när det blir aktuellt.
3.4 I övrigt bereda frågor som enskild medlem/distrikt/förbund initierar att kunna verksamhetsutöva bland medlemsföreningarna.
3.5 Producera ett för medlemmarna gemensamt programhäfte vår och höst.
3.6 Ta initiativ till och fånga upp frågor som berör stadens pensionärer och driva dessa frågor främst genom KPR.
§ 4 Styrelse
Mom. 1 Sammansättning och Uppdrag
Styrelsen skall bestå av ojämnt antal ledamöter varav tre st utnämns till respektive  Ordförande, sekreterare och kassör.  Övriga ledamöter skall representera de medlemsföreningar som inte har representation genom ordförande, sekreterare och kassör. (Det innebär att en ledamot skall representera 2 – 4 SPF föreningar.).  Ordföranden väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år varav hälften utses vartannat år.  Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Ordförande har utslagsröst.  Styrelsen leder föreningens verksamhet, svarar för föreningens organisation, verksamhet och ekonomi.  Protokoll utsändes till styrelseledamöter, revisorer och valberedning.

§ 5 Möten
Mom. 1 Årsmöte  Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte hålls före februari månads utgång.  Till årsmötet kallas föreningens medlemmar genom annonsering på hemsidan eller genom personlig kallelse per brev eller e-post senast sex veckor före mötet.  Till årsmötet kallas även föreningens revisorer och representanter för valberedningen.  Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av föreningsmedlem. Motion skall ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.  Föredragningslista, valberedningens förslag och andra handlingar som skall behandlas på årsmötet skall hållas tillgängliga på hemsidan för föreningsmedlemmarna senast en vecka före mötet.
Mom. 2 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte skall förekomma  Mötets öppnande  Val av mötesordförande  Val av sekreterare för årsmötet  Val av protokolljusterare samt rösträknare  Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning  Fastställande av föredragningslista  Redovisning av gångna årets verksamhetsberättelse.  Redovisning av föreningens Resultat- och Balansräkning  Revisorernas berättelse  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  Fastställande av Resultat- och Balansräkning  Beslut om ersättningar till styrelse och revisorer  Beslut om budget och plan för verksamheten  Beslut om årsavgift för nästkommande år. Årsavgiften debiteras per medlem registrerade vid utgången av föregående år för de respektive medlemsföreningarna.  Behandling av motioner  Beslut om stadgeändring  Beslut om antalet styrelseledamöter  Val av ordförande för kommande verksamhetsår  Val av övriga ordinarie styrelseledamöter  Val av styrelsesuppleanter  Val av två revisorer och ersättare  Val till kommunala pensionärsrådet  Beslut om antal ledamöter i valberedningen  Val av valberedningens ordförande och övriga ordinarie ledamöter

Mom. 3 Valbarhet  För att en representant skall vara valbar i föreningen måste denna vara medlem i någon SPFförening inom SAM.  Nominerad representant, som innehar styrelseuppdrag i annan pensionärsorganisation eller är
anställd av SPF Seniorerna, är inte valbar för uppdrag i föreningen.  Ingen bör inneha styrelseuppdrag i mer än åtta år.  Till styrelsen kan adjungeras utsedda specialistfunktioner typ ansvarig för aktiviteter, reseverksamhet, marknadsföring och IT-frågor.
Mom. 4 Rösträtt och yttranderätt  Vid årsmötet har varje närvarande representant för en föreningsmedlem en röst.  Röstning kan ske med fullmakt.  Varje föreningsmedlem har rätt att delge en rösträttsfullmakt till en annan föreningsmedlem.  Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer.  Ledamot av distriktsstyrelsen har rätt att närvara och att yttra sig.
Mom. 5 Omröstning  Omröstning sker öppet om inte annat beslutas. Då fler namnförslag finns än det antal som skall
väljas, skall valet ske med sluten votering. Som mötets beslut gäller det förslag som fått flest röster. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.  Vid lika röstetal vid val avgörs detta genom lottning.
Mom. 6 Extra årsmöte  Extra årsmöte hålls då föreningsstyrelsen så beslutar eller då minst en tredjedel av föreningens medlemmar skriftligen begär det.  Extra årsmöte skall hållas senast två månader efter beslut härom.  Kallelse till extra årsmöte skall ske genom annonsering på hemsidan eller genom personlig
kallelse per brev eller e-post.  Kallelse skall ske senast två veckor efter beslutstillfället.  Extra årsmöte kan endast behandla ärenden som angetts i kallelsen.  I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.
Mom. 7 Antal möten  Föreningen skall årligen hålla årsmöte.  Ordförande kallar till styrelsemöte och ordförandemöte alltefter behov.

§ 6 Avgifter
Mom. 1 Avgift till föreningen  Medlem erlägger senast den 31 mars den vid årsmötet beslutade avgiften.  Årsmötet fastställer avgift för medlem som tillkommer under året.  Ny medlem erlägger avgift i samband med inträdesanmälan.
§ 7 Räkenskapsår och revision  Räkenskapsåret omfattar kalenderåret.  Föreningens verksamhetsberättelse, räkenskaper och förvaltning skall granskas av valda revisorer.  Styrelsen skall senast tre veckor före årsmötet överlämna erforderliga handlingar till revisorerna.  Revisionsberättelse skall senast två veckor före årsmötet överlämnas till styrelsen.
§ 8 Valberedning  Valberedningen skall presentera förslag till styrelseledamöter och övriga förtroendeuppdrag.  Valberedningens förslag utsänds med årsmöteshandlingarna och hålls tillgängligt på hemsidan.  Valberedningen bör bestå av tre ledamöter.
§ 9 Stadgeändring  Förändringar i föreningens stadgar beslutas efter två efterföljande årsmöten.
§ 10 Uteslutning / Utträde  Representant för en medlemsförening som uppträder så att föreningens intressen eller anseende allvarligt skadas kan uteslutas och medlemsföreningen ombeds att snarast möjligt nominera en ersättare. Beslut härom skall fattas av föreningsstyrelsen.  Medlemsförening som trots påminnelse inte erlägger beslutad avgift skall avregistreras.  I fråga om uteslutning eller avregistrering avgörs, skall representanten och dess medlemsförening lämnas tillfälle att yttra sig.  Medlemsförening kan begära utträde ur föreningen då så önskas. Begäran skall vara skriftlig och undertecknad av medlemsföreningen styrelse.
§ 11 Upplösning/Sammanslagning  Upplösning av föreningen eller sammanslagning med annan SPF anknuten förening skall beslutas
av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, och skall biträdas av minst fyra femtedelar av antalet medlemsföreningar.  Vid likvidation skall föreningens medel fördelas efter senaste till föreningen inregistrerade medlemsantal för basering av årsavgiften.  Vid likvidation sparas samtliga handlingar hos sekreteraren i sju år.  Vid fusion konsolideras räkenskaperna och ny styrelse utses.

Nerladdningsbar PDF: 

2020-09-10 Stadgar för SAM Organisation i Helsingborg.pdf

Publicerades: 13 oktober 2020 Uppdaterades: 29 oktober 2020