Rapport från Ordförandekonferensen 2019

Uppdaterades: 11 november 2019

Årets ordförandekonferens hölls den 8 november i Medborgarhuset i Eslöv med drygt 120 deltagare från föreningarna.

 • Den vackra mötessalen i Medborgarhuset, platsen för årets ordförandkonferens.
 • Knut Sigander, vice ordförande i distriktsstyrelsen.
 • Lena Gustavsson presenterade förbundets stadgeförslag.
 • Den vackra mötessalen i Medborgarhuset, platsen för årets ordförandkonferens.
 • Knut Sigander, vice ordförande i distriktsstyrelsen.
 • Lena Gustavsson presenterade förbundets stadgeförslag.

Göran Wenemark var dagens moderator och inledde med att kort berätta om det säregna medborgarhuset, ritad av arkitekten Hans Asplund.
Efter välkomstord från vice ordfördförande Knut Sigander inleddes konferensen med information från Distriktet. Rolf Gårdmo presenterade den nybildade Föreningssektionen i distriktsstyrelsen. Läs mer om Föreningssektionen här
Distriktsstyrelsen presenterade sina motioner till kongressen, läs dem här
Alla medlemmar i SPF har möjlighet att inkomma med en motion, som måste ha ett yttrande från föreningsstyrelsen. Motioner ska vara distriktet till handa senast 1 december.
Morten Kehler, kanslichef, informerade kort om hemsidan och kopplingen till medlemsregistret. Det är viktigt att föreningarna använder sin hemsida och lägger ut sina program på hemsidan samt håller medlemsregistret uppdaterat.

Stadgeförslaget
Efter pausen presenterade Lena Gustavsson från förbundet det nya stadgeförslaget. Stadgegruppen har arbetat med förslaget sedan oktober 2017 och Lena redogjorde utförligt för arbetsgången. De största föreslagna förändringarna är:

 1. Gemensamma stadgar
 2. Kongressperioden ändras till 4 år istället för nuvarande 2 – tanken är att lägga kongressen mellan två val för bättre möjligheter att påverka politiker.
 3. Ett Förbundsråd inrättas för att behandla motioner och förslag mellan kongresserna och kunna ta beslut om dessa.
 4. En enhetlig medlemsavgift första året, en s.k. "inträdesavgift". Föreningarna har olika medlemsavgifter. Det kan därför vara förvirrande för en presumtiv medlem att inte veta exakt vad det kostar. Därav samma avgift för nya medlemmar första året.
 5. Central uppbörd för alla. Detta har varit på förslag redan sedan 2014. Idag har SPF 758 föreningar varav 120 med lokal uppbörd. Två olika system ger merarbete och högre kostnader.

Distriktets synpunkter på stadgeförslaget 
Efter pausen presenterade vice ordförande Knut Sigander distriktsstyrelsens synpunkter på stadgeförslaget som bygger på ett trettiotal remissvar från föreningarna som har kommit in till distriktet. Skånedistriktet tycker bland annat:

 1. Att det ska vara möjligt för föreningarna att göra små egna justeringar i stadgarna.
 2. Att ändra kongressperioden till vart fjärde år är bra, men inte att flytta kongressen från våren till september enligt stadgeförslaget eftersom detta ger problem med räkenskapsåret.
 3. Förbundsråd – ett förslag som väckte många frågor. Det finns 27 distrikt. Ska Skånedistriktet, landets näst största distrikt, bara ha en röst? Vem står för kostnaden för det årliga mötet? Hur är det med ansvarsförhållanden?
 4. Distriktet anser att första årets medlemsavgift ("inträdesavgiften) i sin helhet ska tillfalla föreningen.
 5. Distriktet föreslår att även fortsatt låta föreningarna välja mellan lokal och central uppbörd.

Knut Sigander framförde ytterligare synpunkter från distriktet och föreningarna gällande enskilda paragrafer i stadgeförslaget. Meningarna om stadgeförslaget är väldigt delade!
Efter en frågestund med diskussion var det dags för lunch.

Boendefrågor
Tore Kvist, tidigare stadsarkitekt och distriktets sakkunnige i boendefrågor, hade hand om dagens nästa programpunkt.
Enligt lag ska kommunen skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder, grundad på efterfrågan på bostäder och bostadsbehovet för enskilda grupper (t ex äldre). En god infrastruktur kring både befintliga och nya bostäder är viktig, speciellt i glesbygden.
Hur kan man minska stora kostnadsökningar för äldrevården? En genomtänkt utformning av äldreboenden är mycket viktigt, både för personalen och de som bor där. En lösning med mellanboenden ger en 80% kostnadsminskning jämfört med särskilda boenden.
Samhället kan tjäna stora pengar genom att förebygga fallolyckor. Det finns många enkla och relativt billiga åtgärdar som underlättar för äldre, både runt om bostäder, vid gång- och cykelstigar och i kollektivtrafiken.
Tore Kvist anser att det är viktigt att fler seniorer arbetar aktivt med boendefrågor. Bilda därför gärna bogrupper i Era kommuner!

Pensioner
Anna Eriksson är förbundets sakkunniga i pensionsfrågor. Hon inledde sin presentation av dagens pensionssystem med frågan: Världens bästa pensionssystem – eller vad tusan får vi för pensionsavgifterna?
Pensionsåldern kommer att börja ändras från och med nästa år. Sänkta skatter och höjt bostadstillägg döljer, men inget av ovanstående löser problemen i pensionssystemet. Över tid tappar pensionärerna i förhållande till kostnadsökningar och löneutvecklingen.
Förut fanns ATP – en heltidsarbetande löntagare beräknades få en allmän pension motsvarande 60% av slutlönen. Men nu har vi gått från ett förmånsbestämt till ett avgiftsbestämt system där individen själv måste ta ansvar för sin pension.
Anna förklarade bl a begreppet respektavstånd – skillnaden mellan den som har arbetat hela livet och den som inte har gjort det. Med dagens system får en person som har jobbat hela livet knappt mer i pension än en person som varit arbetslös, och ibland även mindre. SPF tycker att det ska löna sig att ha jobbat!
Pensionssystemet är väldigt komplicerat och det är brist på insyn. Pensionsgruppen är sluten och processen odemokratisk – vi vet inte var de politiska partierna står i pensionsfrågor. Anna Eriksson var kunnig och driven och gjorde ingen hemlighet av sin och SPF Seniorernas åsikt – hela pensionssystemet måste ändras i grunden!

Som sista punkt på dagen informerade vice ordförande Knut Sigander om att det finns nya pengar att söka hos Socialstyrelsen för projekt med tema "ofrivillig ensamhet". I år har fyra föreningar sökt, och fått pengar. En uppmaning till föreningarna: läs gärna mer här och passa på att söka pengar!
Konferensen avslutades vid halv fyratiden och distriktsstyrelsen tackade alla som var där för en bra dag.

Publicerades: 11 november 2019 Uppdaterades: 11 november 2019