Boende och tillgänglighet

Ämnet boende och tillgänglighet är mer aktuellt än någonsin eftersom folk lever allt längre, och bristen på lämpliga bostäder för äldre är stor. SPF Seniorerna driver frågorna på olika nivåer.

  • Boendedagen i Lund den 29 november 2019. Jens Nilsson, Ingemar Bryman och Fredrik von Platen.
  • Boendedagen i Lund den 29 november 2019. Intresserade åhörare.
  • Boendedagen i Lund den 29 november 2019. Jens Nilsson, Ingemar Bryman och Fredrik von Platen.
  • Boendedagen i Lund den 29 november 2019. Intresserade åhörare.

Boendedagen i Lund den 29 november 2019

Under 2019 har SPF Seniorernas sju Lundaföreningar och PRO:s fem föreningar arbetat med frågan om framtida boende för seniorer. Bland annat har man med hjälp av Lunds kommun gjort en boendeenkät som har skickats till SPF:s och PRO:s medlemmar. Enkäten har även lagts ut på kommunala träffpunkter.
Den sista fredagen i november bjöd SPF Seniorerna i Lund och PRO in till en boendedag i Folkparken med ett fullspäckat och intressant program. Bland konferensdeltagare fanns SPF:s sakkunnige i bostadsfrågor, politiker och tjänstemän från Lunds kommun samt ett antal bostadsföretag som bygger och förvaltar bostäder för äldre. Ca 100 deltagare fanns på plats.
Ordföranden i Lundakretsen, Ingemar Bryman, hälsade alla välkomna och lämnade sedan över till Fredrik von Platen, sakkunnig i bostadsfrågor på Förbundet.

Fredrik von Platen, sakkunnig i bostadsfrågor på Förbundet.

Äldreboomen ställer krav på tillgängliga bostäder!
65-plussare ökar i antal och vi lever allt längre. Idag är vi 2,1 miljoner i Sverige men runt 2030 är vi 310.000 fler, berättade Fredrik von Platen.
I åldrarna 70-75 år bor 65% fortfarande kvar i ägd bostad (radhus och villor), ofta med dålig tillgänglighet (trappor, sovrum och badrum på ovanvåningen osv). Även tillgängligheten i flerbostadshus kan vara problematisk, hälften saknar hiss.
Det är lätt att fastna och bo kvar alldeles för länge, och sedan orkar man inte flytta. I Sverige bor många kvar i sitt eget hus. Man vill gärna flytta till något tillgängligare men man skjuter upp det.
Det är viktigt för välbefinnandet att bo bra och det finns goda alternativ. Fredrik von Platen förespråkarar seniorhus med gemensamma lokaler för socialt umgänge. När äldre flyttar in i seniorhus, frigörs också centralt belägna villor nära skolor till förmån för barnfamiljer.
Ett annat alternativ är privata serviceboenden för äldre. När man är i behov av hjälp finns det såväl trygghetsboenden, hemtjänstboenden och särskilda boenden med vård och omsorg. Det finns numera diverse former av mellanboenden och nya former av trygghetsboenden till de som i dagsläget har hemtjänst. Kommunerna kan spara mycket pengar om personalen inte behöver åka omkring utan arbetar på ett ställe, och vinsten för de boende är större trygghet och social gemenskap.
Seniorer har det ofta kärvt ekonomiskt och bostadspriserna har ökat. Nya bostäder har bäst tillgänglighet men är dyra, och finansinspektionens amorteringskrav på seniorer är orimliga, anser Fredrik von Platen som lovordade att bostadsbidragstaket kommer att höjas till ca 7.000 från och med nästa år.

Jens Nilssons statistik visade med all tydlighet vilken enorm ökning det blir i gruppen äldre 70+ och 80+ de närmaste 20 år.

Den demografiska utvecklingen
Jens Nilsson är analytiker och arbetar på kommunkansliet i Lunds kommun. Han visade statistik över befolkningstillväxten av seniorer i Lunds kommun, och siffrorna talade sitt tydliga språk. Lunds befolkning har ökat konstant sedan 1900-talet. Malmö, Lund och Umeå är de städerna i landet som haft störst befolkningsökning sedan 2000. Lunds kommun står inför en stor utmaning med en stor ökning av antalet seniorer de kommande 20 år.
Vi lever allt längre och blir allt äldre. De stora generationerna från 40- och 50-talen är i 80-årsåldern om 20 år. 2030 kommer gruppen av personer som är 80+, att bli mer än 50% så stor som idag. Det ställer stora krav på äldreomsorgen och vården!

Ingemar Bryman, ordförande i Lundakretsen, presenterade resultaten från boendeenkäten.

Hur ser Lundaseniorerna på sitt framtida boende?
Det var frågeställningen för den omfattande enkät som gjorts i september 2019. Ca 2.900 personer nåddes av enkäten och svarsfrekvensen var hög, 1637 svar kom in.
Ingemar Bryman, ordförande i Lundakretsen och Annette Hedén presenterade resultaten från enkäten som finns på Lundakretsens hemsida på denna länk:
Länk till enkäten

De allra flesta som svarade bor i lägenhet, villa eller radhus. I de mindre orterna är det absolut vanligast att man bor i villa. Många äldre bor ensamma; 40% är ensamhushåll. Mer än hälften av de tillfrågade (55%) trodde att de skulle bo kvar men betydligt fler skulle egentligen vilja flytta, helst i samma område. Men ju äldre man är, desto svårare blir det att tro att man kan förändra sitt boende. Villaägare i byarna är mest flyttbenägna men många av dem upplever sig som "inlåsta" – de har låga boendekostnader nu som kommer bli betydligt högre om de flyttar.
I Lunds kommun bor drygt 20.000 personer över 65 år. Av dessa tror 25% att de kommer att byta bostad, dvs 5.000 personer vill ha ett nytt boende. De som redan bor i ett seniorboende är mest nöjda, alla vill bo kvar. Hyresrätter känns över lag mer attraktiva än bostadsrätter.
Övergripande önskemål är att klara sig själv, man önskar social gemenskap med andra i samma del av livet. Man önskar bo i en bostad med bättre trygghet, anpassad till seniorer med god tillgänglighet och med en samlingslokal för sociala aktiviteter. Seniorer vill även bo med gångavstånd till service – närheten till busshållplats, livsmedelsbutik och vårdcentral är viktigt. 39% skulle vilja bo på markplan. 54% kan tänka sig att bo i lägenhet men då med hiss.
Många skulle vilja flytta till boende anpassat för seniorer, men tror inte att det kan ske. Konsekvensen blir att man bor kvar och blir i behov av samhällets hjälp.

Avslutningsvis presenterade Ingemar Bryman följande vädjan till Lunds kommun.

Vi seniorer anser:
Att den enskilde senioren ska kunna göra val av boende som medverkar till att man längre i livet kan "klara sig själv" och som minskar oönskad ensamhet.
Därför vill vi:
• att kommunen i sin boendeplanering tydligt beaktar behovet av nya bostäder med olika boendeformer för att möta "äldreboomen".
• att kommunen medverkar till att mark reserveras i centrala lägen för bostäder ämnade för seniorer både i byar och i Lunds stadsdelar.
• att både kommunen och marknadsaktörer planerar för att möta den växling av boendeform från villa till hyres-/bostadsrätt som framgår av vår undersökning.
• att marknadsaktörerna beaktar önskemålen om att bygga både hyresrätter och bostadsrätter som erbjuder social samvaro/trygghet.

Anita Wallin (t.v.) och Cecilia Hansson från Lunds kommun.

Boendeplanering med olika tidsperspektiv
Cecilia Hansson från stadsbyggnadskontoret, och Anita Wallin, tekniska förvaltningen, visade kommunens boendeplanering för de kommande 5-20 åren.
Lunds befolkning växer så det knakar och är i stort behov av bostäder. Förra året påbörjade man bygget av 1566 nya bostäder, huvudsakligen i Lunds stad. 56% av dessa blir hyresrätter. Fram till 2040 planeras 17.500 nya bostäder att byggas. En bostadsmarknadsanalys visar att den största ökningen de närmaste 10 åren finns bland grupperna unga mellan 10–19 år samt äldre.
Cecilia Hansson berättade att det är en stor fördel när kommunen är markägare. Då kan man ställa krav på typen av bostäder, välja byggaktör och man kan kräva att byggnationen kommer igång. Detta är inte lika lätt vad gäller privatägd mark.

Lundapolitikerna Björn Abelsson (s) till vänster och Klas Svanberg (m) till höger.

Vision av framtida boende för seniorer i Lunds kommun
Nu var det dags att höra vad politikerna i Lund hade att säga. Klas Svanberg (m) och Björn Abelson (s) från byggnadsnämnden är politiska konkurrenter men har gemensamma åsikter vad gäller boendefrågor för seniorer.
Det har byggts mycket i Lund men bostadsköerna har ändå ökat. Det är viktigt att få igång den så kallade "flyttkedjan" så att unga familjer kan flytta in i villor där det nu bor 1 eller 2 äldre. Det är också viktigt att bygga i mindre orter för de som vill bo kvar där.
Klas och Björn talade om "förtätningar" vilket betyder att bygga inom redan bebyggt område. I helt nya stadsdelar ska seniorboenden planeras in och byggas redan från början. Björn Abelson (s) påpekade att det behövs blandningar av olika boendeformer – alla har inte samma ekonomi och har råd att bo i dyra bostäder.

Fyra olika marknadsaktörer presenterade sina visioner. Här Kalle Fritz från Seniorgården.

Hur agerar marknadsaktörerna?
Efter lunchen var det dags för fyra byggföretag att presentera sina tankar och planer för framtida bostäder för seniorer. Först ut var Gunilla Flygare för det kommunägda bolaget LKF, som äger 9.695 lägenheter i Lunds kommun. Gunilla berättade om de stora bostadsköerna – i dagsläget står 75.000 personer i kö.
LKF:s målsättning är att byggstarta 250-300 lägenheter per år. Störst är intresset för hyresrätter. LKF:s erfarenhet är att seniorer söker: mindre lägenheter, låg hyra, god tillgänglighet, lättskött och nära till service, tryggt och trivsamt. Radhus med täppa är mycket populära.

Ikano Bostad är ett relativt nystartat byggföretag grundad 2005, knuten till Kamprad-koncernen. Deras målsättning är att bygga kvadratsmarta bostäder med hög tillgänglighet som förenklar livet för de boende. Man utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder främst i Malmö, Stockholm och Göteborg och man utreder nu möjligheterna att även bygga hyres- och bostadsrätter för seniorer.

Riksbyggen/Bonum erbjuder bostäder, förvaltning och individuellt anpassade tjänster för äldre. Deras målgrupp bor oftast i villa, barnen är utflugna och de har lämnat yrkeslivet.
Det skulle generera många fördelar för kommunen om det byggs bostäder för äldre i redan befintliga områden där man nyttjar redan befintlig infrastruktur. Det krävs mark nära kommunal service och i närhet till målgruppens nuvarande boende.

Sist ut var Kalle Fritz som presenterade Seniorgårdens visioner. Seniorgården har sedan starten 1990 uppfört ca 5.000 seniorbostäder i hela landet, främst bostadsrätter. Man har 25 bostadsprojekt i Skåne. Seniorgården har ständigt nya idéer för olika projekt. Kalle Fritz redogjorde för ett antal av dem, bland annat Grynmalaren och Operan i Lund – ett hus med 70 lägenheter med gemensamma ytor på 130 kvm med gästrum, café, bibliotek och fikarum, inklusive bemanning. Mycket inspirerande!

Avslutande paneldiskussion.

Slutsatser och avslutande diskussion
Sista programpunkten var en paneldiskussion ledd av Berne Jönsson med deltagande gäster där slutsatser från enkäten och dagens presentationer diskuterades.
Ett stort tack till Lundakretsen för en givande dag!

Boendedagen och enkäten har även resulterat i en skrivelse till Lunds kommunstyrelse 2020-02-05.
Äldreboomen kräver boendeplanering – till Lunds KS

 

 

Konferens i Hässleholm den 12 mars 2018

SPF 159 Hässleholm är aktiva i ämnet Boende och tillgänglighet. 180312 hölls en konferens om Luleå-modellen i samarbete med kommun och andra lokala aktörer. Leif Wikman höll ett föredrag och redovisade modellen.

Länk till Leif Wikmans Power Point Presentation på föreningens hemsida

Länk till YouTube-film från konferensen