Videomöte med föreningarna 2021-01-20 - rapport

Bl a om att hålla årsmöten, skriva verksamhetsplan och om KPR-verksamheten ute i kommunerna.

Dagens digitala föreningsforum samlade 26 deltagare.

Lång diskussion kring årsmötena och hur årsmöteshandligarna kan hanteras och distribueras. Tidigare har Förbundet meddelat att föreningarna själva kan besluta när och hur årsmötena ska genomföras. Dock är det viktigt att föreningarna informerar sina medlemmar om hur och när det är tänkt att årsmötena ska genomföras.

Ett förslag kring per capsulam och utskick av årsmöteshandlingar framfördes. Genomförs årsmötena per capsulam skickas handlingarna ut till respektive medlem. Godkänner medlemmen liggande förslag, behöver ingen handling gå i retur till föreningen. Uteblivet svar tolkas som ett godkännande. Detta innebär mindre besvär för medlemmen och lägre kostnad vad gäller utskicken.
Distriktsstyrelsen ska sammanställa riktlinjer för hur avsteg från stadgarna kan göras.

Viktigt att - trots rådande pandemiläge - föreningarna upprättar en verksamhetsplan för 2021. Det kan vara en mycket preliminär plan med förbehåll för att vissa verksamheter/aktiviteter inte kan genomföras. Men samtidigt framgår att föreningarna ändå ser ljust på framtiden och att man jobbar på!

Diskuterades KPR-verksamheten ute i kommunerna. Blandat gensvar från kommunerna att inhämta föreningarnas åsikter. Även blandat hur kommunerna har genomfört KPR-möten - digitala möten, fysiska möten och inga möten rapporterades. Viktigt att det finns en gemensam plattform att arbeta utifrån - vilka frågor föreningarna bör driva lokalt. Distriktet gör en sammanställning över dessa frågor och skickar även ut en enkät till föreningarna betr. hur KPR-representanterna uppfattar gehöret från kommunen.

Kommande digitala föreningsmöten:
17/2, 17/3, 21/4 samt 19/5. Alla är välkomna att anmäla frågor till mötena - om man vill!

Ett ämne att ta upp vid nästa möte den 17/2: Folkhälsofrågor