Rapport från ordförandekonferensen 2020

Rapport från Östgötadistriktets ordförandekonferensen som ägde rum den 22-23 oktober.

Konferensen genomfördes på Stiftsgården Vårdnäs, Brokind, och 17 föreningar tillsammans med Distriktsstyrelsen var representerade.

Cristina de Amaral/Studieförbundet Vuxenskolan, Per Westergren/Capella AB samt Veronica Sjölin/SPF Seniorerna deltog som föreläsare.

Vårdcentralutredningen
Utredningens syfte är att se på vårdcentralerna ur ett äldreperspektiv. finns P-platser och/eller allmänna kommunikationer, finns särskilda mottagningar för äldre, hälsoundersökningar för äldre, särskilda sjuksköterskor? P g a Coronapandemin har utredningen varit pausad, men under hösten har man satt i gång igen. Målgruppn för rapporten är RPR i första hand. Nästa RPR-möte är i början av december, då utredningen ska presenteras.

Stimulansbidrag
Alla bidrag är utbetalda till föreningarna. Det är upp till föreningarna att välja vad bidraget ska användas till, dock att det ska komma medlemmarna till godo.

Studieförbundet Vuxenskolan
Informerades om stöd för inspelningar, digitala mötesrum och annat som föreningarna kan utnyttja. Poängterades vikten av att all verksamhet/aktiviteter som utförs i föreningarna bör rapporteras in till SV, då bidrag eventuellt kan ges för dessa.

Capella Begravning och Juridik
Informerades om begravningsjuridik och formaliteter m.m. för seniorer.
Bl.a. belystes Framtidsfullmakter, där man på förhand utser en eller fler personer som får möjlighet att fatta beslut. Den ger behörighet att agera utifrån t.ex. husförsäljning (mellan makar). Testamente är en handling som uttrycker den avlidnes yttersta vilja. Det är viktigt att se över handlingarna då och då, så att de fortfarande är aktuella.

Testamenten och Framtidsfullmakt ska presenteras i original för att de ska gälla.

SPF Seniorerna Förbundet
Informerades om marknadsfrågor och rekrytering. Viktigt att sprida informationen från förbundet och distriktet ut i föreningarna. Förbundets hemsida är till för alla! Se till att hålla den egna föreningens hemsida uppdaterad - den bör vara här och nu och inte ett arkiv.

Det är OK att publicera bilder från medlemsträffar om man vid tillfället ställer frågan om det är ok - det behövs ett unisont samtycke till detta. Behöver dock inte vara skriftligt samtycke. Säger någon nej, får man inte publicera. Generellt sett är bilder upphovsrättsskyddade och de kan inte lånas hur som helst. Källan måste alltid anges, så viss efterforskning krävs före användandet.

Förbundet kommer i november ut med förslag på hur man kan genomföra fysiska årsmöten ute i föreningarna. Dock poängterades att man p g a pandemin kan genomföra årsmötet senare än vad som sägs i stadgarna och när det är tryggt att genomföra det! Respektive styrelse bestämmer själva när så kan ske.

Övrigt
Det är trots allt viktigt att komma ut med ett program för 2021. Troligt att föranmälan kommer att behövas för aktiviteterna framöver. Kommer många till någon aktivitet, får man dela upp på fler träffar. Tips om att medlemskorten kan tas hem från Förbundets hemsida. Kommer annars i tidningen Senioren. Nya medlemmar kan få ett tillfälligt kort som föreningen själva skriver ut och skickar. Till årets förening valdes SPF Seniorerna Rengen, Linköping.