Rapport från KPR FORUM

Den 16 oktober 2020 samlades KPR-ledamöter från föreningar i Östgötadistriktet i Fontänen för att få information och inspiration. Christer Wiström från Östgötadistriktets styrelse hälsade alla välkomna.

Äldrepolitik och äldremakt
Martin Engman, samhällspolitisk chef hos SPF Seniorerna, talade om vikten av opinionsbildning och påverkan på nationell nivå samt även på europeisk nivå. Han beskrev hur SPF Seniorerna jobbar för delaktighet och inflytande. Det är viktigt att vi skapar "äldremakt". 27% av Sveriges befolkning är seniorer, dvs många är satta på undantag och alla äldre får inte höras. Vi – dvs SPF Seniorerna – får bli deras röst. Makten ska vi utöva i kommunen och på riksplanet, ja överallt där makt finns.
Demokrati innebär att alla människor har lika värde och rätt. Vi ska ta tillvara de äldres intressen och göra makthavarna medvetna om konsekvenser för äldre, dvs vi ska se till att makthavarna har rätt beslutsunderlag. Äldres resurser kan fortfarande vara samhället till gagn. Seniorerna har ett demokratiskt underskott i beslutande församlingar, se bilderna.

Pensionärsråden är ett sätt att få inflytande, då de är en plattform för insyn och delaktighet. Det finns också andra vägar; de politiska partierna, massmedia m m. Ex v kan man delta vid partiernas distriktsstämmor. Martin Engman föreslog att vi skulle ha samråd med övriga pensionärsorganisationer inför våra KPR-möten som ett sätt att samordna och öka trycket i våra frågor.

SPF Seniorerna är en av sju organisationer i Statens Pensionärsråd.

Vi får gärna använd förbundets remissvar och uttalanden eller lämpliga delar av dem, när vi själva ska svara på remisser lokalt eller skriva insändare.
De finns här.

Östgötatrafikens nya biljettsystem
Från Östgötatrafiken informerade marknadschef Katarina Jonsson Bratu och från regionens Trafik- och samhällsnämnd vice ordföranden Martin Tollén om det nya biljettsystemet.

Det nya systemet är utvecklingsbart och bygger på ett nytt zonsystem.
Numera finns det fyra olika zonstorlekar.
Liten zon/stadszon - resor inom 8 km
Mellanzonen – resor inom 20 km
Stor zon – resor inom 30 km
Zon län – resor inom hela Östergötland

Vi kan betala med Östgötatrafikens app eller med Östgötatrafikens resekort eller vi kan köpa biljett ombord med betalkort. Åker man regelbundet inom olika zoner kan det vara praktiskt att ha olika resekort för varje biljettyp.

Utförligare information finns här.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
Från Studieförbundet Vuxenskolan informerade Cristina De Amaral. 

Under rådande omständigheter har vi ännu större behov av att bli digitala. Vi mår bättre av att kunna träffas, men de digitala teknikerna ger oss ändå möjlighet att kunna delta i utbildningsaktiviteter. SV kan komma ut till föreningarna och ex v visa hur man kan ha en digital bokcirkel.

Cristina slog ett slag för den nya kursen "Bli digital", en cirkelledarutbildning för den som vill genomföra videomöten, digitala utbildningar och verksamhet på nätet. 
Det föreningarna behöver göra nu är att hitta deltagare till kurserna!
Läs mera om cirkeln "Bli digital" här.

Det finns dessutom en annan studiecirkel som kan vara av intresse för föreningarna:
"Må bra med mat hela livet" – en studiecirkel om kost och rörelse.
Läs mera om cirkeln "Må bra med mat hela livet" här.

Regionala Pensionärsrådet – RPR
SPF Seniorerna Östgötadistriktets styrelseordförande Jan-Erik Lövbom informerade om RPR:s arbete. I rådet ingår två representanter från SPF Seniorerna samt två suppleanter (vilka f ö alltid deltar i mötena).

Vilka representanter vi har i RPR kan du se här.

Östgötadistriktet följer och påverkar via RPR Region Östergötlands beslut i aktuella frågor som rör hälso- och sjukvård, tandvård, all kollektivtrafik i länet, besöksnäring, kultur, folkbildning och folkhälsa.

Jan-Erik Lövbom meddelade att man nu är i slutfasen av vårdcentrals-undersökningen. 49 vårdcentraler var inbjudna, varav 29 valde att svara på intervjufrågorna. Frågorna rörde äldre patienter. Alla stora vårdcentraler i östra distriktet tackade nej. Sammanställningen, som blivit försenad p g a omständigheterna, ska vara klar om ca 3 veckor och redovisas i RPR vid det sista mötet i år.

Grupparbete
Detta är några exempel som kan bli ett bra underlag för framtiden. En uppföljning har diskuterats i Östgötadistriktets styrelse och kommer att genomföras under våren.

Hur når vi rätt personer till kursen "Bli digital"? Gruppledare resp deltagare
Vi informerar i första hand styrelse och cirkelledare och därefter samtliga medlemmar. Information sker digitalt, dvs via mejl och hemsida. Vi kan engagera SV för att hjälpa till med informationen, hålla en kortkurs.

Hur blir vi en bättre påtryckningsgrupp i KPR?
Samråd med övriga pensionärsorganisationer innan det är dags för beredningsmötet med rådets ordförande. Plädera för att få vara en remissinstans. Vara med i budgetprocessen.

Hur fungerar informationen till föreningsstyrelsen och medlemmarna?
Lite olika hantering i olika föreningar.
Information till föreningsstyrelsen. Vissa punkter redovisas på månadsmötet. Rapport på hemsidan. Information på varje kretsmöte (i förekommande fall). Sammandrag från KPR till samtliga medlemmar med e-post. Länk till protokollet (som finns på kommunens hemsida) på föreningens hemsida.

Hur utvecklar vi kommunikationen mellan RPR och KPR?
Bjuda in RPR till möte med KPR?
Facebook-grupp för KPR?
Läsa RPR:s protokoll, se länk på distriktets hemsida.
Bjuda in RPR-representant till kretsmöte.

En angelägen uppgift för alla kommunala pensionärsråd:
Hemsjukvården – undersöka hur läget är i den egna kommunen.

Ytterligare en angelägen fråga:
Vad ska kommunen använda de extra pengarna till som man fått med anledning av Corona?

Ett "inspel" från RPR:
I RPR tar man inte längre upp småfrågorna/"gnällfrågorna" på sammanträdena.
De skickas i stället in direkt och besvaras direkt.