Det saknas rimliga bolånealternativ för seniorer

En ny rapport från SPF Seniorerna konstaterar att statens regler kring bostadslån har försvagat seniorers ställning på bolånemarknaden. Dagens situation missgynnar samhällsnyttiga investeringar och det är brist på bra bolånealternativ för seniorer.

SPF Seniorerna konstaterar i en ny rapport att det har blivit allt svårare för seniorer att få ett bostadslån hos banker. De regler och krav som staten ålagt bankerna de senaste åren har försvagat seniorers ställning på bolånemarknaden. Inkomstnivå, amorteringskrav och skuldkvotstak samt kalkylräntor styr i hög grad möjligheten till bostadslån – medan låg belåningsgrad, bostadens värde eller tillgång till en extra ekonomisk säkerhet inte behöver spela någon roll.

Det saknas således bra bolånealternativ för seniorer, en risk med dagens situation är att äldre drivs mot så kallade seniorlån. Existerande seniorlån har flera nackdelar och framförallt medför de en betydligt högre, men inte särskilt tydlig, kostnad på grund av klart högre ränta och att eventuella befintliga lån också går över i denna regi. Räntekostnaden i beräkningsjämförelsen blir mer än fem gånger så hög för ett seniorlån som för ett vanligt bostadslån. Det är därför viktigt att tänka efter, räkna noga och läsa på ordentligt när det gäller seniorlån.

SPF Seniorerna tycker:

Öka bostadsbyggandet och då särskilt bostäder som passar seniorer, håll nere bostadskostnaderna för desamma. Högre rörlighet på bostadsmarknaden gynnar alla, sänk kapitalvinstbeskattningen och ta hänsyn till inflation och den tid man har ägt bostaden.
Det saknas en helhetssyn från statens sida på bostadsbehoven i olika åldrar och de skilda villkor som föreligger samt vilka negativa konsekvenser nuvarande regelverk skapar för seniorer. Dessa regler och krav har försvagat seniorers ställning på bostadsmarknaden vilket missgynnar samhällsnyttiga investeringar. Staten bör överväga att anpassa och ändra nuvarande regler och krav kring bostadslån när det gäller seniorer.
Det finns ett behov av förnuftiga bolåneprodukter riktade till seniorer där hänsyn tas till belåningsgrad, befintlig bostads värde, inkomstkälla och samhällsnytta. I detta sammanhang kan både staten och banker göra en insats och stimulera framväxt av sådana produkter med rimliga villkor för seniorer.
Nuvarande regelverk riskerar att driva seniorer mot så kallade seniorlån, vilka inte nödvändigtvis bidrar till samhällsnyttiga investeringar, en bättre fungerande bostadsmarknad eller resonliga bolånevillkor för seniorer.

Klicka här för att läsa rapporten här