Kommunala pensionärsrådet - KPR

Kommunala pensionärsrådet är också äldresäkerhetsråd. Det är ett samarbetsorgan mellan kommunen och de pensionärsorganisationer i Linköping som är rikstäckande och fristående från intresse-, yrkes- eller företagstillhörighet.

Pensionärsrådet/äldresäkerhetsrådet är ett referensorgan till äldrenämnden med uppgift att vara rådgivande i pensionärsfrågor. Ärenden som rör enskild person behandlas inte i pensionärsrådet.

Detta gör KPR
Pensionärsrådet ska skapa ett kontinuerligt samarbete mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Därmed ska KPR:

  • hålla sig informerad om befintliga samhällsresurser och pågående planering i samhället
  • i god tid få information från kommunens representanter om förändringar som berör äldreomsorgen
  • ta till vara pensionärsorganisationernas erfarenheter och synpunkter
  • framföra pensionärsorganisationernas förslag och synpunkter inom olika områden
  • på begäran avge yttranden och vara remissinstans i pensionärsfrågor
  • medverka vid årlig information till övriga pensionärsorganisationer.