Årsmötet 2018

Uppdaterades: 29 april 2019

Protokoll vid årsmöte 2018 02 07

§1    Ordförande Inga-Britt Enström hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2     Till ordförande för mötet valdes Per Andersson.

§3     Till sekreterare valdes Ingrid Gustafsson.

§4     Till att justera dagens protokoll valdes Rolf Enström och Jan Klangeryd.

§5     Kallelsen till årsmötet godkändes.

§6     Dagordningen godkändes.

§7     Verksamhetsberättelsen godkändes.

§8     Kassaberättelsen godkändes.

§9     Revisorernas berättelse godkändes.

§10   Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.

§11   Till ordförande för 1 år valdes enhälligt Inga-Britt Enström.

§12    Till styrelse för 2018 vald Ingrid Gustafsson 2 år,                                                         Lars Andersson 1år, Ulla  Malmgren 2 år                                                                                                                                                                                    Ersättare: Marie-Louise Flemström 2år,  Inger Igemar 1år

§13     Att teckna föreningen var för sig ordförande och kasssör.

§14     Till dataansvarig valdes Siri Skagerström.

§15      Medlemsansvarig är styrelsen.

§16      Till revisorer på 1 år valdes Kurt-Göran Braam och Maud Larsson.                              Ersättare: Laila Braam

§17       Val av ombud:                                                                                     Distriktsombud:  ordf. Inga-Britt Enström och Ingrid Gustafsson                                Ersättare: Marie-Louise Flemström                                                                       Trafik och trygghetsombud: Rolf Enström                                                                   Syn och hörselombud: Eva Forsell                                                    Friskvårdsombud: Jutta Svensson                                                                        Marknadsförare: Åke Forsell

§18         Till reseorganisatör valdes Siri Skagerström och  Åke Forsell.

§19         Till studieorganisatör valdes Ingrid Gustafsson och Ulla Malmgren.

§20         Till valberedning valdes Anita Ardell, Inga-Britt Nilsson och                                           Linnea Hederstedt. Sammankallande: Anita Ardell. 

§21         Sockenombud: Kimstad - Norsholm: Eva Forsell och IngerJohansson 

               Skärblacka - Kullerstad: Siri Skagerström                                                                                                                                                                                                            Vånga: Ritva Engberg.

§22          Medlemsavgiften blir oförändrad 250 kr/år, och 150 kr/år  för de                                 som fyller 90 år.

§23          Arvodet till styrelsen 3000 kr. Styrelsen fördelar.

§24          Program för kommande verksamhet delades ut,  likaså en                                           anmälningslista till studiecirkel.

§25          Då inga övriga frågor fanns tackade Per Andersson för                                               förtroendet och avtackades med en applåd och en bukett tulpaner.

§26          Ordf. Inga-Britt Enström hälsade Göran Bjarnegård välkommen.

§27           Vi bjöds på smörgåstårta och dricka, därefter kaffe och kaka. Under                             kaffepausen såldes lotter.

§28           Göran bjöd oss på en stunds sång och musik.                                                              Han tackades med applåder och blommor.

§29           Ordf. tackade för uppmärksamheten och vi avslutade                                                  med nationalsången.

                 Ingrid Gustafsson                     Inga-Britt Enström                                                        sekreterare                                ordförande

    Justeras: Rolf Enström                          Jan Klangeryd                                                                                                                                                    

Publicerades: 11 april 2018 Uppdaterades: 29 april 2019