Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse SPF Seniorerna Boren Borensberg

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SPF SENIORERNA BOREN 2015

Styrelsen för SPF 05/731 Boren avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2015.

Styrelsen för föreningen har utgjorts av följande personer:

Ordförande Gunilla Johansson
Vice ordförande Per Jansson
Sekreterare Annika Lindén
Vice sekreterare Magnus Byman
Kassör Inger Nordahl
Vice kassör Leif Holm
Ledamot Sten Samuelsson
Suppleant Siw Carlsson

Följande kommittéer/funktionärer har varit verksamma:

Studier Leif Holm, Margareta Säfström
Resor Annika Karlsson, Helena Jansson
Lotterier Maj Bäckström, Birgitta Ilar
Medlemsregister Göran Svensson
Hemsida Claes-Göran Svensson
Trafik Hans Johansson, Thage Isaksson
Boule Sven Augustsson, Håkan Fritiofsson
Bowling Mariann Neiglick, Thomas Lundqvist
Friskvård, Stavgång Ulla-Britt Andersson
KPR-ombud Birgitta Ilar, Leif Holm
Kortspel Ethel Byman, Louise Norrmén

Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden.
Årsmötet hölls den 19 januari i Hällagården med 100 deltagare.
Under året har nio månadsmöten (utöver årsmötet) ägt rum med i snitt 80-100 deltagare.
Sex värdinnor – tre i varje arbetslag – har svarat för servering och trevnad vid föreningens månadsmöten.

Utöver månadsmötena har följande sammankomster ägt rum:
Pubafton på Gästis den 6 mars och den 23 oktober.
Bilorientering den 20 augusti.
Skördedag i Trädgårdstorp den 3 september.

Kortspel måndagar (canasta och bridge) 28 gånger med i snitt 25 deltagare.
Stavgång tisdagar 29 gånger med i snitt 15 deltagare.
Bowling tisdagar 32 gånger med i snitt 20 deltagare.
Boule onsdagar 21 gånger med i snitt 15 deltagare.

Följande studiecirklar har anordnats:
Våren:
Allsång 68 deltagare (genomsnitt)
Bokcirkel 12 deltagare
Hantverk och gamla arbeten 13 deltagare
Höga Kusten (resa) 12 deltagare
Kyrkor i vårt pastorat 13 deltagare

Hösten:
Alla kan surfa 11 deltagare (genomsnitt)
Allsång 56 deltagare
Bokcirkel 12 deltagare
Hantverk och gamla arbeten 13 deltagare
Kyrkor i vårt pastorat 13 deltagare
Linedance 18 deltagare

Följande resor och utflykter har anordnats:
Ryttmästarbostället, Skövde den 12 mars 41 deltagare
Gökotta, Skönnarbo, Tjällmo den 28 maj 40 deltagare
Botanicus Plantskola, Järstad 20 deltagare
Resa till Höga Kusten 22-26 juni 25 deltagare
Ekebyborna Prästgård 9 juli 30 deltagare
Minigolf, Varamon 33 deltagare
Resa med Erik Nordewall II 27 augusti 42 deltagare

En funktionärsträff har genomförts under våren där samtliga funktionärer hade mött upp på Svanen. Gruppdiskussion om föreningens verksamhet där även synpunkter och förslag lämnades. Genomgång och demonstration av vår hemsida gjordes av webbansvarige Claes-Göran Svensson

Vårens stavgång avslutades på Glasbruket Borensberg. Höstens stavgång avslutades med en sammankomst hemma hos Maj-Britt Erlandsson.

Bowlinggruppen har under året utökats och består nu av 24 personer. Uppmuntringspriset "Trösten" gick under våren till Leif Holm och under hösten till Monika Karlsson. "Börjes Kägla" tillföll under både vår och höst Mariann Neiglick och Thomas Lundqvist. Vårens avslutning firades i Ekebyborna Gamla Prästgård och i december avslutades terminen på Börslycke Gårds Kafé i Borensberg.

Friskvårdsgruppen anordnade en strålande höstdag Skördedag i Trädgårdstorp som lockade ett trettiotal medlemmar. Tipspromenaden lockade huvudbry, alla svar var en tvåa. Vinsterna till lotteriet var skänkta av medlemmarna från den egna trädgården eller plockat i skogen.

Trafikgruppen ordnade även i år en bilorientering med ett tiotal bilar, cirka trettio personer som deltog. Start var i hamnen Borensberg och efter fyra mil ute på östgötaslätten var målet Trädgårdstorp där deltagarna kunde testa sina kunskaper av nya trafikmärken.

Pubaftnar, vår och höst, har lockat flera medlemmar till Gästis i Borensberg. Inte bara mat och dryck utan också tillfälle till dans bjöds. Trubaduren Lennart Lundström underhöll hela kvällen med härlig musik.

Funktionärerna i vår förening har deltagit i av distriktet anordnade fort- och utbildningsdagar, vid distriktets årsstämma i april samt vid en ordförandekonferens i oktober. Föreningen har varit representerad i Motalakretsen av SPF av Inger Nordahl och Gunilla Johansson.

Föreningen har varit representerad i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) av Birgitta Ilar. KPR i Motala har under året haft fem ordinarie sammanträden. Exempel på ärenden har varit kultur för äldre, anhörigstöd, vårdbostäder i Motala. Information från KPR:s sammanträden har skett vid föreningens månadsmöten.

Protokoll och andra handlingar är numera arkiverade i Centralarkivet i Motala.

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till kassörens rapport.

Vid utgången av 2015 hade föreningen 332 medlemmar.

Styrelsen tackar för visat förtroende under verksamhetsåret och riktar ett varmt tack till alla medlemmar för den goda gemenskap och den trevnad som rått inom föreningen.

Borensberg den 18 januari 2016

Gunilla Johansson ordf., Per Jansson v.ordf., Annika Lindén sekr., Magnus Byman v. sekr., Inger Nordahl kassör, Leif Holm v. kassör, Sten Samuelsson ledamot, Siw Carlsson suppleant