Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse SPF Seniorerna Boren Borensberg

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SPF SENIORERNA BOREN 2016

Styrelsen för SPF 05/731 Boren avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2016.

FUNKTIONÄRER

Styrelse:
Ordförande Gunilla Johansson
Vice ordförande Per Jansson
Sekreterare Annika Lindén
Vice sekreterare Magnus Byman
Kassör Inger Nordahl
Vice kassör Leif Holm
Ledamot Sten Samuelsson
Suppleant Siw Carlsson

Valberedning:
Mona Hylén
Janne Jansson
Louise Norrmén

Revisorer:
Janne Jansson
Gun Nyberg

Övriga funktionärer och ombud:
Studier Leif Holm, Margareta Säfström
Resor Annika Karlsson, Helena Jansson
Lotterier Desirée Gustavsson, Inga-Lill Thorén, Monica Collin, Gunilla Hallin
Medlemsregister Göran Svensson
Hemsida Claes-Göran Svensson
Trafik Hans Johansson, Thage Isaksson
Boule Håkan Fritiofsson
Bowling Mariann Neiglick, Thomas Lundqvist
Stavgång Ulla-Britt Andersson
KPR-ombud Birgitta Ilar, Leif Holm
Kortspel Håkan Fritiofsson, Lena Lindgren
Ombud till distr.stämman Gunilla Johansson, Inger Nordahl, Mona Carlsson, Leif Holm

MÖTEN OCH TRÄFFAR

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden.
Årsmötet hölls den 18 januari i Hällagården med 85 deltagare.
Under året har nio månadsmöten (utöver årsmötet) ägt rum med i snitt 80-100 deltagare.
Sex värdinnor – tre i varje arbetslag – har svarat för servering och trevnad vid föreningens månadsmöten.

Utöver månadsmötena har följande sammankomster ägt rum:

Vinprovning den 25 februari 60 deltagare
Pubafton på Gästis den 16 mars och den 5 oktober 20 resp. 16 deltagare
Gökotta den 26 maj 44 deltagare
Trafik-och skördedag den 25 augusti 35 deltagare

AKTIVITETER

Kortspel måndagar (canasta och bridge) 26 ggr med i snitt 22 deltagare
Stavgång tisdagar 29 ggr med i snitt 7 deltagare
Bowling tisdagar 32 ggr med i snitt 21 deltagare
Boule onsdagar 17 ggr med i snitt 16 deltagare
Nybörjarkurs i bridge har pågått under hösten med 6 deltagare. Fortsättning sker under våren 2017

STUDIECIRKLAR

Våren:
Allsång 51 deltagare (genomsnitt) ansv Arnold Arvidsson
Bokcirkel 13 deltagare ansv. Gudrun Svensson
Hantverk och gamla arbeten 11 deltagare ansv. Margareta Säfström
Kyrkor i vårt pastorat 14 deltagare ansv. Janne Jansson
Alla kan surfa 13 deltagare ansv. Leif Holm
Linedance 17 deltagare ansv. Siw Carlsson

Hösten:
Allsång 49 deltagare (genomsnitt)
Bokcirkel 13 deltagare
Hantverk och gamla arbeten 10 deltagare
Alla kan surfa 20 deltagare
Linedance 17 deltagare

RESOR OCH UTFLYKTER

28/1 Domkyrkan, domkyrkomuséet 27 deltagare
10/3 Karlstad, Lars Lerin muséet 51 deltagare
25/2 Mixum, Motala 25 deltagare
31/3 Mixum, Motala 24 deltagare
12/5 Ellen Keys Strand 23 deltagare
26/5 Gökotta 44 deltagare
31/5 Habblarps Trädgård 17 deltagare
30/6 Minigolf, Motala 33 deltagare
12/7 Ekebyborna Gamla Prästgård 23 deltagare
10/8 Resa med Boxholm II 34 deltagare
22/8 Tjällmo hembygdsgård och kyrka 22 deltagare
12/11 The Phantom of the Opera, Stockholm 20 deltagare

ARRANGEGEMANG

En arbetsdag för styrelsen anordnades under våren på konferensanläggningen "Torpa Racing". Arbetsmaterialet var "Att arbeta i styrelsen".

I april anordnades en kurs i Hjärt-och Lungräddning med Röda korset som arrangör. 16 personer deltog.

En träff för nya medlemmar ägde rum på Svanen under våren. Ett 35-tal personer deltog.

I oktober firade föreningen 30-årsjubileum med stor "baluns" i Hällagården. Cirka 110 personer deltog.

Motalakretsen, bestående av föreningarna Baltzar, Boren och Tylöskog, samlades i november till ett gemensamt evenemang på Motala Convention Center. 135 personer deltog.

ÖVRIGT

Vårens stavgång avslutades i Rododendrondalen, Klockrike. Höstens stavgång avslutades med en sammankomst på Svanen.

Studiecirkeln "Hantverk och gamla arbeten" gjorde under våren en utflykt till Vätterns Väveri.

Bowlinggruppens handicaptävling under våren vanns av Ulla Säfström och under hösten av Karin Hemborg. Gruppen gjorde under hösten en utflykt till Finspång tillsammans med SPF Baltzar. Vårens avslutning hölls i Ekebyborna gamla prästgård och i december avslutades terminen på Café Mallboden i Motala.

Allsångens verksamhet har under året skett i samarbete med Björkhällakyrkan och överskottet från "kaffet" har skänkts till välgörande ändamål.

Lotteriansvariga har vid åtta sammankomster sålt lotter. Köplusten och spänningen för att vinna har varit mycket stor.

Trafikgruppen ordnade även i år en bilorientering med ett tiotal bilar, cirka trettio personer deltog. Start var hamnen i Borensberg och efter fyra mil ute på östgötaslätten var målet Trädgårdstorp. Vid Trädgårdstorp bjöds på olika aktiviteter, bl a tipspromenad och lotteri, där vinsterna (från trädgården eller skogen) skänkts av medlemmarna.

Pubaftnar, vår och höst, har lockat flera medlemmar till Gästis i Borensberg. Inte bara mat och dryck utan även tillfälle till dans bjöds.

Funktionärerna i vår förening har deltagit i av distriktet anordnade fort- och utbildningsdagar, vid distriktets årsstämma i april samt vid en ordförandekonferens i oktober. Föreningen har varit representerad i Motalakretsen av SPF av Inger Nordahl och Gunilla Johansson.

Föreningen har varit representerad i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) av Birgitta Ilar och Leif Holm. KPR i Motala har under året haft fem ordinarie sammanträden. Exempel på ärenden har varit
mat för äldre, friskvård för äldre. Information från KPR:s sammanträden har skett vid föreningens månadsmöten.

Under året har byte av hemsida och medlemsregister genomförts i enlighet med direktiv från förbundsstyrelsen. Den nya hemsidan började gälla den 1 december 2016 och är enkelt läsbar på både dator, läsplatta och smarttelefon.

Protokoll och andra handlingar är numera arkiverade i Centralarkivet i Motala.
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till kassörens rapport.
Vid utgången av 2016 hade föreningen 335 medlemmar.

Styrelsen tackar för visat förtroende under verksamhetsåret och riktar ett varmt tack till alla medlemmar för den goda gemenskap och den trevnad som rått inom föreningen.

Borensberg den 16 januari 2017

............................. ....................... ..............................
Gunilla Johansson ordf., Per Jansson v.ordf., Annika Lindén sekr., Magnus Byman v. sekr., Inger Nordahl kassör, Leif Holm v. kassör, Sten Samuelsson ledamot, Siw Carlsson suppleant