Hedersmedlem

En medlem i föreningen som med ett uthålligt och gediget arbete främjat föreningen och gagnat dess medlemmar och således på ett betydande sätt bidragit till föreningens fortlevnad och utveckling kan av årsmötet utnämnas till hedersmedlem i föreningen.