Föreningens årsmöte per capsulam

På grund av den utdragna Coronapandemin har styrelsen valt att hålla årets årsmöte per capsulam den 21 juni.

  • Årsmöteshandlingarna skickades ut via mail och Postnord

Per capsulam innebär att ett möte hålls utan fysisk kontakt. Alla handlingar skickades ut via mail och post tillsammans med en röstblankett och i fallet med post ett frankerat svarskuvert.
Alla medlemmar fick möjlighet att vara med och rösta vid val av ordförande, styrelse och  revisorer enligt dagordning och övriga handlingar nedan.
Nytt i år är att funktionärer tillsätts av den nya styrelsen efter årsmötet.
Nedan hittar du årsmötesprotokoll och alla övriga dokument.

Dagordning  
Verksamhetsberättelse  
Verksamhetsplan  
Balansräkning  
Resultaträkning  
Revisorernas berättelse  
Budget  
Valberedningens förslag  
Röstblankett  
Protokoll  
Styrelsens tillsättning av funktionärer