SPF Kongress 2017

Nedan följer ett referat från Kenneth Johansson som var en av 3 representanter från Norra Älvsborg, våra övriga deltagare var Siv Gustavsson DO och Kerstin Nilsson från Åmål

SPF Seniorerna
Kongressen 13-15 juni i Gävle

Några noteringar

Från Norra Älvsborgs distrikt medverkade Siv Gustavsson, Kerstin Nilsson och Kenneth Johansson

Vid kongressen medverkade ca. 120 0mbud från landets SPF-distrikt tillsammans med förbundsstyrelsen och ett antal tillresta åhörare.


Ett antal av 99 motioner behandlades tillsammans med förbundsstyrelsens förslag om arbete med vård-och omsorg, konsumentpolitik och pensioner, mål och riktning med budget, seniorrespekt. stadgar och organisation, verksamhetsberättelse och bokslut.

Avgående ordföranden Christina Rogestam berättade om det arbete som utförts under de gångna åren som inneburit flera träffar med skilda makthavare i regering och opposition. Även arbetet med att få medieutrymme i SVT och de stora dagstidningarna framhölls som framgångsrikt och som gjort SPF synligare än vad som tidigare varit fallet.


Arbetet med att införa ett nytt datasystem för web och medlemsregister och de stora och ökade kostnaderna i samband härmed framfördes.

Beträffande datasystemet som inneburit mycket arbete och många svårigheter debatterades livligt och att anspråk framfördes på att gå tillbaka till tidigare system. Debatten var tidvis skarp och det framhölls bland annat att förbundsstyrelsen ej skulle erhålla ansvarsfrihet för att arbetet hade misskötts.

Inbjuden som gäst var socialförsäkringsminister Annika Strandhäll som berättade att ett arbete startat med en översyn av pensionsfrågorna som måste ändras för att främst förändra de låga pensionerna för kvinnor och att detta hade högsta prioritet.
Inbjuden var också moderatledaren Anna Kindberg Batra som berättade om Moderaternas politiska arbete

Den 13 juni på eftermiddagen ajournerades kongressförhandlingarna och sex öppna dialogforum genomfördes för att diskutera förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Syftet var att skapa en dialog mellan ombuden och fördjupa förståelsen och komma överens om förslag som kunde vinna kongressens stöd.

Dialogforumet var ett bra förslag och diskussionerna var välgörande, fler kom till tals genom att samtalen var mer informella och avspända och sammanfattningsvis kan sägas att denna form var mycket lyckad. De områden som diskuterades var Vård och omsorg, Stadgar och organisation,Verksamhetsberättelse och bokslut, Mål och inriktning samt budget, Konsumentpolitik och pensioner samt Seniorrespekt

Frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen har varit en omtvistad fråga. Revisorernas berättelse framfördes och deras uppfattning var att rekommendera ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Efteråt diskuterades detta och ansvarsfrihet röstades igenom till sist.

På kongressen beslutades också att från år 2019 höjs enligt förbundsstyrelsens förslag medlemsavgiften med 30 kronor. Förslaget diskuterades livligt och efter votering i fler steg beslutades efter tryck på läsplattorna att höjningen skall ske.

Beträffande de av förbundsstyrelsens förslag kan bland annat nämnas följande:
Vård-och omsorgspolitiskt program
Här beslutades i stort sett vad som framgått i vad vi tidigare tagit ställning till i materialet som gått ut på remiss. Till exempel så anser man att screening för att upptäcka bröstcancer ska kunna ges avgiftsfritt även till kvinnor över 74 år . Man betonar också att kostnaden för munhälsa bör ses över


Konsumentpolitiskt program
Här sattes bland annat fokus på matfrågan som berör människor med stöd i hemmet eller på särskilt boende. Vidare att kontanthållning skall värnas och behållas samt att datoriseringen inte får exkludera äldre människor.


Program för seniorrespekt (tidigare ålderism)
Den högre beskattningen av pensionärerna är orättvis och skall tas bort. Detta är en grov diskriminering


Rambudget 2018-2020
Förbundsstyrelsens förslag innebär som nämnts ovan en höjning av medlemsavgiften och motivet är bland annat att sedan kongressen 2011 har kostnadsökningar skett. Argumentet var också att om samma arbete som skett under de senaste tre åren med uppvaktningar hos politiska företrädare samt att skapa uppmärksamhet i media så måste en kostnadshöjning ske.


I mål och riktlinjer för 2018-2020
Ges också uttryck för :
att vi har intensifierat och moderniserat vårt rekryteringsarbete och utvecklat vårt medlemserbjudande
att genom att våga ta ställning har vår position som seniorernas röst stärkts, både nationellt och lokalt
att har professionaliserat och utvecklat vår kommunikation och klivit fram som en mer synlig seniororganisation
att vi har utvecklat vår interna dialog, startat nya samarbeten och inlett ett arbete med att synliggöra vilka vi är och vad vi står för.

Som sagts ovan hade det inkommet 99 stycken motioner som behandlades. Förbundsstyrelsen hade läst och tillstyrkt, avslagit en del och hänskjutit flera till bearbetning. Dessa motioner som omfattade förslag med ganska stor spännvidd framfördes och debatterades och härefter skedde omröstning och då i vissa fall fick votering genomföras.

Vid kongressen verkställdes också val av ny styrelse
Som ny ordförande valdes enligt valberedningens förslag Eva Eriksson, som förste vice ordförande valdes Rickard Olsson samt som andre vice ordförande Lena Gustavsson. Vår tidigare distriktsordförande Kjell Hansson omvaldes.

Avslutningsvis noterades att Gästrikslandsdistriktets genomförande i Gävle var lyckat med avseende på valet av lokaler och organisationen i övrigt och nästa kongress bestämdes skall hållas i Stockholm

Det finns naturligtvis en hel del i övrigt att nämnas men vi som medverkade från Norra Älvsborg bestämde att vi under hösten skall genomföra en dragning där en mer ingående genomgång av kongressen hålles.

Gråbo 2017 06 19
Kenneth Johansson
Studie-och folkhälsoansvarig

Motioner till kongressen finns att läsa här.

https://www.spfseniorerna.se/globalassets/forbund/kongress-2017/motioner/motioner-och-svar.pdf