Mars 2017

Uppdaterades: 12 mars 2017 Skriv ut

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med SPF Solvändan den 9 mars 2017.

Närvarande:
Ordf. Ingrid Johansson, Annika Bäckström, Gun-Britt Johansson, Astrid Nilsson, Gunilla Pålsson, Anders Bergzén, John Johansson, Lena Engström, Kennet Nyberg, Bertil Johansson.

§1 Sammanträdet öppnades varvid ordf. Ingrid Johansson hälsade välkommen.

§2 Dagordningen som varit utsänd godkändes.

§3 Protokollet från föregående styrelsesammanträde godkändes och lades till handlingarna.

§4 Inkomna skrivelser:
     A. Statusuppdatering medlemsregister och hemsida Bilaga 1
     B. Sommarfest på Ronneby Brunn den 16 aug. Bilaga 2
     C. DM i boule i Västervik den 24 maj. Affisch finns uppsatt på Eken.
     Information    vidare till Anita Karlberg. Bilaga3

§5 Rapporter/information/annonsering A.Kassören redogjorde för vår ekonomi.Beslöts att firmatecknare är förutom ordf. Ingrid Johansson även kassör Annika Bäckström. Beslut är taget gällande fullmakt att ha tillgång till SPF Seniorerna Solvändans konton för ordf. och kassör var för sig.
     B. Eken: Nya Ekengruppenhar haft sitt första möte. Den består av fem representanter från SPF och fem från PRO. Från SPF Solvändan är Gunilla Pålsson, Astrid Nilsson, Lena Engström, samt nyvalda Lars Carlsson och Alf Bergman. Adjungerad gällande schema samt lokalnyttjande är Aina Gustafsson SPF. Rapport lämnades gällande Ekens aktiviteter och ekonomi.
    
C. En träff mellan SV.s Verksamhetsutvecklare Mirsada Bajraktarevic och Aina Gustafsson, studieansvarig, Annika Bäckström, kassör och Ingrid Johansson,ordf. Mirsada informerade om vissa personalförändringar inom SV-verksamheten. En del rutiner förtydligades: Närvarolistor med namn, födelsedata, telefonnr. mailadress, adress samt arbetsplaner över studiecirklar skall lämnas in senast den 6/6 för Vt och den 6/12 för Ht. till Studieansvarig. Återstart för cirkeln noteras på listan. Studieansvarig ordnar att en kopia av närvarolistan går till kassören, innan den sänds vidare till SV. Arrangemangs nummer är viktigt vid all korrespondens med SV.

§6 Planerng månadsträffar/fester/sammankomster m.m.
     A. Fortsatt planering 2017. Beslöt att begära hjälp av medlemmarna när styrelsen står för festerna. Hamnfesten deltar Solvändan i. Ordf. och Lena Engström träffar Lotta Sjöberg gällande detta den 10 mars.
     B. Månadsträffen med kroppkakor den 12 mars är programmet klart. Många är anmälda, extrabord behöver hämtas på Eken.
     C. Månadsträffen i april är programmet under planering.

§7 Föreningssguiden finns att läsa på intranätet. Styrelsen gick igenom en del av materialet.

§8 Medlemsstatusen är nu 809 medlemmar.

§9 Resor under 2018 kan bokas först i samband med den stora Reseinformationen i december.

§10 Övriga frågor:
Visst problem med ljudet i Ladan då Sånggruppen uppträder, ett par mikrofoner bör användas. Ljudet på Eken problematiskt då det är stor publik, en diskussion som återkommer
Ordf. tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Nästa styrelsemöte blir efter ändring Torsd. den 13 april kl. 09.30
Vid protokollet
¬ --------------------------------------- --------------------------------------

Publicerades: 12 mars 2017 Uppdaterades: 12 mars 2017