konstituerande möte 23 februari

Uppdaterades: 25 februari 2017 Skriv ut

Närvarande: Ordf. Ingrid Johansson, Annika Bäckström, Gun-Britt Johansson, Estone Moberg, Astrid Nilsson, Anders Bergzén, Gunilla Pålsson, Johan Johansson, Lena Engström, Kennet Nyberg, Bertil Johansson.


§1 Sammanträdet öppnades varvid ordf. Ingrid Johansson hälsade välkommen. Vände sig särskilt till den nyvalde ledamoten Bertil Johansson.

§2 Dagordningen för dagens konstituerande sammanträde, som varit utsänd, godkändes.

§3 Protokollet från föregående styrelsesammanträde godkändes och lades till handlingarna.

§4 Konstituering av styrelsen 2017.
A. Ordförande Ingrid Johansson
B. Vice Ordf. Anders Bergzén
C. Sekreterare Gun-Britt Johansson
D. Vice sekr. Kennet Nyberg
E. Kassör Annika Bäckström
F. Vice kassör John Johansson
G. Ledamot Lena Engström
H. Ledamot Gunilla Pålsson
I. Ledamot Estone Moberg
J. Ledamot Kennet Nyberg
K. Ledamot Bertil Johansson

§5 Arbetsutskott (AU)
Ordf. Ingrid Johansson, kassör Annika Bäckström, sekreterare Gun-Britt Johansson.

§6 Funktionärer:
A. Hälsoansvarig Anita Karlberg, ersättare Marie Jarleng
B. KPR Ingrid Johansson
C. KPR ers. Lena Engström
D. Medlemsansvarig Leif Jönsson
E. Patientråd Lena Olsson
F. Pressombud Gunilla Pålsson
G. Reseansvarig Estone Moberg
H. Trafikombud Anders Gustafsson
I. Studier/kulturverks. Aina Gustafsson Ersättare Ingegerd Rydström
J. Webb Gunilla Pålsson

§6 Kommittéer:
A. Val av kommittéer till månadsträffar:
N:a Möckleby Eliabeth Karlsson/Ingegerd Jonsson
Glö/Algutsrum Astrid Nilsson/Barbro Johansson
Vickleby/Mörbylånga Solveig Friberg/Maj-Lis Sjöblom
Fjst. Oktober Karin Johansson/Gunilla Pettersson
" April Birgitta Eriksson/Margaretha Ståhl
" Mars Marie Jarleng/Majvor Jäghagen
" Januari Kerstin Karlsson/Ann-Christine Karlsson
B. Grill John Johansson/Percy Nygren
C. Eken Lena Engström, Gunilla Pålsson, Astrid Nilsson, Lars Carlsson, Alf Bergman.

§8 Ombud till Distriktets Årsstämma den 24 mars: Anders Bergzén, Gun-Britt Johansson, Annika Bäckström och Estone Moberg. Sekreteraren skickar in listan på funktionärer till Distriktskansliet.

§9 Fördelningen av ersättning till ledamöter för dator, bredband, färgpatroner, kontorsmaterial och telekostnader genomfördes.

§10 Reseersättning för egen bil ska vara enligt skatteverkets folder 18:50/mil.

§11 Fullmakt till bank har kassör Annika Bäckström. Beslutades att även ordf. Ingrid Johansson ska ansöka om det under verksamhetsåret 2017.

§12 Fastställande av den vid årsmötet föredragna verksamhetsplanen 2017 verkställdes.

§13 Rapport från kassören som bland annat redogjorde för kostnader vid årsmötet. Bilaga 1

§14 Årsmötet: Väl fungerande enligt uppgjorda planen. Beslutades: ingen dans vid årsmöte, allsång i stället, p.g.a. få dansande. Årsmötets protokoll skickas ut med konstituerande protokoll till styrelseledamöterna samt kommer att finnas på hemsidan.

§15 Inkomna handlingar:
a. Nytt från generalsekreteraren Bilaga 1
b. Kallelse SPF seniorerna Kalmar läns Årsstämma Bilaga 2
c. Hjärnfonden "Hjärnans mysterier" Bilaga 3

§16 Övriga frågor:
Bowls: det är många deltagare c:a 35. Klubbtävling är på gång och avslutas med festlig final. Anders Bergzén informerade ang. pikétröjorna med Solvändans logga.

§17 Ordf. tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Fotografering av nya styrelsen.
Nästa styrelsemöte torsdagen den 9 mars kl. 09.30
Vid protokollet
-------------------------------------- -------------------------------------
Ordf. Ingrid Johansson Sekr. Gun-Britt Johansson

Publicerades: 25 februari 2017 Uppdaterades: 25 februari 2017