Januari 2017

Uppdaterades: 19 januari 2017 Skriv ut

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med SPF Solvändan Tid 2017-01-12 Plats Eken.

Närvarande: Ordf. Ingrid Johansson, Gun-Britt Johansson. Estone Moberg¸ Gunilla Pålsson, Lena Engström, Astrid Nilsson, Kennet Nyberg.
Anmält frånvaro: Anika Bäckström, Anders Bergzén, John Johansson.

§1 Ordf. hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Dagordningen som varit utsänd godkändes.

§3 Protokollet från föregående styrelsesammanträde godkändes och lades till handlingarna.

§4 Inkomna skrivelser.
Nytt från Generalsekreteraren. Stora problem med nya hemsidan och medlemsregistret. Den 13-15 juni 2017 står Gästriklands distrikt som värdar för Kongressen. Bilaga 1

§5 Rapporter/information/annonsering
A. Ekonomin är god. Inventarielista är färdigställd. Kontakt ska tas med   Länsförsäkringar om vad en försäkring kan kosta. Annika Bäckström får detta i uppdrag. Bilaga 2
B. Lena Engström redogjorde för Ekens ekonomi. Ett nytt Biljardbord till Eken är skänkt av Lions Färjestaden. Bowlshallen är klar, invigning den 16 jan. Vi välkomnar till att prova på och mingel. Kommunalrådet Henrik Yngvesson inviger lokalen.
C. Valberedningen är i full gång med arbetet att lägga förslag på ledamöter till styrelsen och vissa andra uppdrag
D. Reseinformationsträffen den 15 dec. blev en fullträff, det kom över 100 reseintresserade. En del resmål blev fulltecknade direkt.

§6 Planering Månadsträffar/fester/sammankomster.
A. Månadsträffen i Algutsrum bestämdes till 27 aug.
B. Månadsträffen i januari är färdigplanerad.
C. Planeringe för Årsmötet är klart. Styrelsen håller i programmet.

§7 Policyfrågor/styrelse/kommittéer/cirklar/aktiviteter.
A. Problem föreligger att komma in på Solvändans hemsida adressen är: www.spfseniorerna.se/solvandan
B. Foldrar om aktiviteter/cirklat/resor är färdiga för utskrivning. Kommer att vara tillgängliga på månadsträffen 15 jan.
C. Beslut togs att annonsera ang. cirklar och aktiviteter för vårterminen 2017 i Ölandsbladet den 25 jan. Ordf. effektuerar detta.

§8 Medlemsrekrytering/medlemsregister
Medlemsrekrytering fortsätter som vanligt till nya 65-åringar, listor finns dock inte ännu. Medlemstatus , osäkert i nuläget, medlemsregistret fungerar dåligt.

§9 Resor . Information på månadsträffen 15 jan.

§10 Övriga frågor:
Inbjudan till SPF Solvändans sångkör på Distriktets "sång och musikfest" 20-årsjubileum i Jenny Nyströmskolan den 22 april. Ledaren för sånggruppen Irene Sandholm är informerad.
Inbjudan till SPF Blåeldern, Borgholms 35 års jubileum, har inkommit, två personer är bjudna.
Ordf. tackade för dagens sammanträde och förklarade mötet avslutat.
Nästa styrelsesammanträde torsdagen 9 februari 2017 kl. 09.30.

Vid protokollet
.................................................... ....................................................
Ordf. Ingrid Johansson Sekr. Gun-Britt Johansson

Publicerades: 19 januari 2017 Uppdaterades: 19 januari 2017