Februari 2017

Uppdaterades: 13 februari 2017 Skriv ut

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 9 februari 2017 på Eken

Närvarande:
Ordf. Ingrid Johansson, Annika Bäckström, Gun-Britt Johansson, Anders Bergzén, Gunilla Pålsson, Astrid Nilsson, Lena Engström, John Johansson, Estone Moberg, Kennet Nyberg. Från valberedningen (del av mötet) Leif Yngvesson.

§1 Ordf. hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Dagordningen som varit utsänd godkändes.

§3 Protokollet från föregående styrelsesammanträde godkändes och lades till handlingarna.

§4 Inkomna skrivelser
A. Generalsekreterare Peter Sikström har kommit med en ny statusuppdatering om medlemsregister och hemsida, mer samlad information. Bilaga 1
B. Protokoll Distriktsstyrelsen från den 21 jan. Bilaga 2
C. Seniorbladet Bilaga 3

§5 Rapporter/ information/annonsering
A. Ekonomi, inventarieförteckning-försäkring, budget: Kassör Annika Bäckström redogjorde för år 2016 års resultat och balansrapport samt för aktuella preliminära resultat/balansrapporten. Ekonomin är stabil. Försäkring av inventarier har kassören undersökt, styrelsen beslutar att inte försäkra bl.a. på grund av hög självrisk.
Bilaga 4
B. Eken: Lena Engström, kassör i Ekengruppen,meddelade att Ekens ekonomin är bra.
C. Valberedningens förslag inför Årsmötesförhandlingarna Bilaga 5

§6 Planering Månadsträffar/fester/sammankomster m.m.
A. Vid fortsatt planering av 2017 års tidsplan bestämdes att festen för 85+ medlemmar blir den 2 juni.
B. Årsmötet den 19 februari är i stort färdigplanerat.
C. Senioreventet på Guldfågeln den 21-22 febr. med invigning av Johan Persson. Önskemål att så många som möjligt deltar från SPF Seniorerna Solvändan.
D. Månadsträffen den 12 mars serveras kroppkakor och underhållningen står "Ellinor och Anton", musikskolan, för.

§7 Policyfrågor/styrelse/kommittéer/cirklar
A. Hemsidan fortsatt "strulig" meddelar Gunilla Pålsson.
B. Ordf. har gjort förslag på folder in för årsmötet, genomgång och vissa justeringar.

§8 Medlemsrekrytering/ medlemsregister
A. Medlemsantalet är nu 805 medlemmar. Det är fortfarande problem med medlemsregistret.
B. Styrelsen har tidigare beslutat att den 800: de medlemmen ska bjudas på medlemsavgiften för 2017. Detta kommer att ske i form av en blomstercheck, som överlämnas på Årsmötet.

§9 Övriga frågor:
A. Anders Bergzén har tagit fram förslag på Pikétröjor med Solvändans logga.Tröjorna kan användas vid olika utåtriktade aktiviteter och tävlingar, ett bra sätt att synliggöra föreningen. Styrelsen beslutar att sponsra med 30 kr/tröja.
Ordf. tackade för dagens sammanträde och förklarade mötet avslutat.
Nästa styrelsemöte, konstituerande, torsdagen den 23 februari kl. 09.30

Vid protokollet
------------------------------------------ --------------------------------------
Ordf. Ingrid Johansson Sekr. Gun-Britt Johansson

Publicerades: 13 februari 2017 Uppdaterades: 13 februari 2017