december 2016

Uppdaterades: 28 december 2016 Skriv ut

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med SPF Solvändan .
Tid 2016-12-15 Plats Eken.

Närvarande: Ordf. Ingrid Johansson, Annika Bäckström, Gun-Britt Johansson, Gunilla Pålsson, Estone Moberg, Anders Bergzén, Lena Engström, John Johansson, Kennet Nyberg. Adjungerad Per-Olof Mattsson.
Anmält frånvaro: Astrid Nilsson

§1 Ordf. hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Dagordningen som varit utsänd godkändes efter några tillägg.

§3 Protokollet från föregående styrelsesammanträde godkändes och lades till handlingarna.

§4 Inkomna skrivelser.
A. Nytt från Generalsekreteraren. Information om svårigheterna med hemsidan och medlemsregistret. Bilaga 1
B. Information gällande "Min sida" Bilaga 2
C. Julhälsning från Distriktsordförande Chatrine Pålsson. Information om Distriktsstämman den 24 mars, handlingarna skickas elektroniskt bl.a. för att spara porto. Seniorevent, Guldfågelns Arena den 20-21 febr. Bilaga 3
D. Protokoll från Distriktet. Bilaga 4

§5 Rapporter/information/annonsering
A. Ekonomin är fortsatt stabil. Bowls matta med klot är beställt. Ny kopiator ska köpas in. Anders Bergzén letar bästa alternativ.
B. Ekens ekonomi är god. Ytterligare ett Biljardbord ska införskaffas, vilket är en gåva från Lions Färjestaden.
C. Information från Valberedningen hänskjuts till senare tillfälle.
D. Julmarknaden besöktes av många. Resultatet blev mycket bra.
E. Julfesten blev lyckad, stort beröm gavs för den hemlagade maten. Luciatåget som leddes av Lena Marcusson var en höjdpunkt. Fredrik och Jan-Eriks musik under kvällen var också en stämningshöjare.

§6 Planering/månadsträffar/fester/sammankomster m.m.
A. Planeringen för styrelsesammanträde 2017. 12 jan. 9 febr. 23 febr. (konstituerande) 9 mars. 6 april. 4 maj. 1 juni.6 juli. 10 augusti. 7 sept. 5 okt. 9 nov. 7 dec.
B. Reseinformationen för 2017års resor planerad och klar.
C. Ersättning för utlägg till cirkel o aktivitetsledare delas ut på Eken den 20 december mellan kl. 11.00 – 13.00.
D. Årsmötet 2017. Kent Ingvarsson leder förhandlingarna. Gunilla Pålsson håller i parentationen. SPF sånggrupp medverkar. Kommunalrådet Henrik Yngvesson är tillfrågad att informera om kommunens planer för 2017.

§7 Policyfrågor/styrelse/kommittéer/cirklar/aktiviteter
A. Foldrar 2017 arbetar ordföraren med, ska vara klart till månadsträffen den15 januari.
B. Hemsidan ligger nere t.v. Informationen om flera av våra aktiviteter läggs därför ut på facebook.

§8 Medlemsrekrytering/medlemsregister.
A. Antal medlemmar osäkert, eftersom medlemsregistret för närvarande är ur funktion.

§9 Erbjudande om resor: Se pärm på Eken.

§10 Övrigt: Trivseldansen på Ladan läggs ner p.g.a. för lågt deltagande.
Ordf. tackade för dagens sammanträde och förklarade mötet avslutat. Tack för ett fint samarbete under året och önskan om En God Jul och Ett Gott Nytt År!!!!
Julavslutning för styrelsen, därför festade vi till det med varma skinksmörgåsar och risgrynskaka med grädde och sylt.
Nästa styrelsemöte torsdagen den 12 januari 2017 kl. 09.30
Vid protokollet
............................................. ............................................
Ordf. Ingrid Johansson Sekr. Gun-Britt Johansson

Publicerades: 28 december 2016 Uppdaterades: 28 december 2016