årsmöte 19 februari

Uppdaterades: 25 februari 2017 Skriv ut

Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna, Solvändan 613 den 19 februari 2017. Plats Ladan, Färjestaden . Närvarande c:a 140 medlemmar.


§1 Ordförande Ingrid Johansson öppnade Årsmötet och hälsade på styrelsens          vägnar alla hjärtligt välkomna. Så följde återblick på ännu ett framgångsrikt år för Solvändan och ett varmt tack till alla som bidragit till detta.

§2 Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Kent Ingvarsson.

§3 Till sekreterare för årsmötet valdes Gun-Britt Johansson.

§4 Att justera årsmötesprotokollet valdes Britta och Bertil Johansson.

§5 Parentation: SPF Solvändans sångkör inledde med "En ton från himlen" och "Tysta skyar". Därpå höll Veniat Gunilla Pålsson parentation över de 23 medlemmarna som avled under 2016. Gunilla läste en dikt av Atle Burman "Till dig som har sorg kommer tröstande ord" samt tände ett ljus vid de avlidnas namn, vilka fanns vackert inramade. För att hedra och minnas dem hölls en tyst minut. Parentationen avslutades med Fader Vår och Välsignelsen samt psalmen "Bred dina vida vingar" som sjöngs unisont.

§6 Ordförande Kent Ingvarsson ledde förhandlingarna och kallelsen till årsmötet godkändes.

§7 Föredragningslistan för årsmötet godkändes.

§8 Styrelsens årsredovisning för 2016.
A. Verksamhetsberättelsen godkändes efter att ordf. redogjort för de olika aktiviteterna.
B. Resultat och balansräkning godkändes efter kassör Annika Bäckströms redogörelse.
C. Revisor Bertil Johansson läste upp den signerade revisionsberättelse som godkändes.

§9 Styrelsen med kassaförvaltningen beviljades ansvarsfrihet.

§10 Beslut togs att avsätta 20.000 kr. att fördela till styrelseledamöter under verksamhetsåret 2017 som ersättning för telefon, bredband, färgpatroner, kontorsmaterial m.m.

§11 Beslut om dag och tid till månadsträffarna samt inträdesavgift.
Mötet beslöt söndagar kl. 14.00 dvs. oförändrat. Däremot en ökning av inträdesavgiften med 10 kr, från 50 kr till 60 kr.

§12 Programmet och verksamhetsplanen för 2017 fastställdes och godkändes.

§13 Beslutades att årsavgiften för 2018 blir oförändrat; 200 kr.

§14 Budgeten för 2017 fastställdes och godkändes.

§15 Det beslutades att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 10 ledamöter + ordf.

§16 Val av ordförande på 1 år:
Till ordförande för 2017 omvaldes Ingrid Johansson.

§17 Val av 4 styrelseledamöter på 2 år.
Omval av Annika Bäckström, Estone Moberg, Kennet Nyberg. Nyval av Bertil Johansson.

§18 Val av 2 styrelseledamöter på 1 år. Omval John Johansson, Gun-Britt Johansson.

§19 Val av 2 revisorer på 1 år. Omval av Ingegärd Olsson. Nyval av Jan Pilemyr.

§20 Val av ersättare på 1 år. Nyval Stig Gunnarsson.

§21 Val av ombud till distriktsstämman 2017. Beslutades att ombud till distriktsstämman ska utses av styrelsen. Ordförande + 4 ledamöter från styrelsen.

§22 Val av medlemsregisteransvarig: Beslutades att Leif Jönsson är fortsatt medlemsregisteransvarig.

§23 Val av Folkhälsoansvarig jämte 1 ersättare. Omval av Anita Karlberg. Nyval av ersättare Marie Jarleng.

§24 Val till patientrådet Färjestaden/Mörbylångahälsocentraler: Omval av Lena Olsson.

§25 Val av trafikombud: Omval av Anders Gustafsson.

§26 Val av webbansvarig. Omval av Gunilla Pålsson. Ersättare: beslut att styrelsen utser.
§27 Val av studieansvarig. Omval av Aina Gustafsson. Ersättare: Nyval av Ingegerd Rydström.

§28 Val av pressombud: Omval av Gunilla Pålsson. Ersättare: Nyval av Gunnel Nyberg.

§29 Val av kommitté ansvariga för månadsträffar: A. N:a Möckleby Omval Elisabeth Karlsson/Ingegerd Jonsson
B. Glömminge/Algutsrum Omval Astrid Nilsson/Barbro Johansson
C. Vickleby/Mörbylånga Omval Solveig Friberg/Nyval Maj-Lis
Sjöblom
D. Färjestaden, Oktober Omval Karin Johansson/Gunilla Petersson
E. " April Nyval Birgitta Eriksson/Margaretha Ståhl
F. " Mars Omval Marie Jarleng/Majvor Jäghagen
G. " Januari Omval Kerstin Carlsson/Ann-Christine Karlsson

§30 Val av kommitté för Eken: Omval av Lena Engström, Astrid Nilsson, Gunilla Pålsson. Nyval av Alf Bergman, Lars Carlsson.

§31 Val av grillkommitté: Omval av John Johansson och Percy Nygren

§32 Val av valberedning för 2017: Omval av Leif Yngvesson, ordförande, samt omval av Percy Nygren, Solveig Friberg.

§33 Övriga frågor fanns inga.

§34 Utdelning av blommor:
Ordf. tackade för goda insatser under flera år i föreningen och överräckte blommor till: Inga-Britt Kullman avgår som ersättare folkhälsoansvarig. Berit Eriksson, Gun Gustafsson och Margareta Yngvesson avgår som kommittéansvariga för månadsträffarna. Margareta Jonsson och Astrid Nilsson har varit ansvariga för Ladans danser. Boris Pålsson som avgår från Ekengruppn. Aina Gustafsson avgår från Ekengruppen samt som webbansvarig. Dessutom överräcktes en bukett som tack till Jan-Erik Johansson för hans vilja att ställa upp med sin härliga musik vid Solvändans olika träffar.
Ordf. Ingrid Johansson, tackade styrelsen och övriga medlemmar för engagemang, samarbete och goda insatser under det gångna året samt att ha fått fortsatt förtroende som ordförande även under 2017 .
Anders Bergzén tackade ordf. Ingrid Johansson för hennes goda insatser i föreningen samt överräckte en blombukett.

§35 Årsmötet avslutas:
Kent Ingvarsson avslutade årsmötesförhandlingarna och ordf. Ingrid Johansson tackade samt överräckte blomma till honom och sekreteraren Gun-Britt Johansson för väl genomfört möte.

Vid protokollet
--------------------------------------- --------------------------------------------Ordf. Kent Ingvarsson Sekr. Gun-Britt Johansson
Justeras
---------------------------------------- --------------------------------------------Britta Johansson Bertil Johansson

Publicerades: 25 februari 2017 Uppdaterades: 25 februari 2017