September

Uppdaterades: 12 september 2017 Skriv ut

Protokoll för vid styrelsesammanträde med SPF Solvändan den 7 sept.

Närvarande: Ordf. Ingrid Johansson, Annika Bäckström, Gun-Britt Johansson, Estone Moberg, Astrid Nilsson, John Johansson, Gunilla Pålsson, Lena Engström, Bertil Johansson.
Anmält frånvarande: Kennert Nyberg, Anders Bergzén.

§1 Sammanträdet öppnades av ordf. Ingrid Johansson som hälsade alla välkomna.

§2 Dagordningen som varit utsänd godkändes med lite tillägg.

§3 Protokollet från föregående styrelsesammanträde godkändes och lades till
     handlingarna.

§4 Inkomna skrivelser fanns inga.

§5 Rapporter/ information/annonsering
  A.Ekonomi: Kassören redogjorde för den preliminära resultat/balansrapporten.  
     Ekonomin är fortsatt stabil. Distriktsmästerskapet i Bridge togs hem av
     Solvändan/SydÖland. Beslut togs att sponsra vår deltagare
     i Förbundsmästerskapet i Bridge för resan. Distriktet sponsrar med 1000kr per
     par.
     Kommande investeringar: Behov finns av ytterligare en projektor dessutom ett
     stabilt partytält. Kostnad och "bästa köp" ska sökas inför nästa styrelsemöte.

  B Eken: Bidraget från SV vid fredagsprogram på Eken bestämdes att gå till
     Ekengruppens konto. Bilaga 1 Internetuppkopplingen på Eken är borttagen.
     Problemet har tagits upp på KPR, kontakt är tagen med IT-avd. och
     kommunalrådet Henrik Yngvesson.
     Redovisningen efter nedläggning av samprojektet SPF- PRO "Ladans danser" är
     ej slutförd. Kontakt tas med PRO.s ordf.

  C Hamnfesten den 26 aug. blev lyckad. Eventuellt kommer vi att ha kaffeservering
      nästa år. Bilaga 2

  D Stor anslutning vid träffen med Studie och aktivitetsledare på Eken den 25 aug.
     där samtliga fick berätta om sin cirkel/aktivitet. Representant från SV var också
     på plats. SV sponsrar träffen med att bjuda på fikat, det tackar vi för. Bilaga 3

§6 Planering/månadsträffar/fester/sammankomster
  A Preliminär tidplan för 2018 (månadsträffar och fester) beslutades. Ordf. bokar
     Ladan. Bilaga 4

  B Månadsträffen för oktober är klar.

  C Höstfesten den 23 september står styrelsen för. Planeringen är i stort sett klar.

§7 Policyfrågor/styrelse/ kommittér/cirklar/aktiviteter m.m.
  A Viktig information ang. central uppbörd. Trots problem med medlemsregister
     beslutar vi att fortsätta med central uppbörd. Bilaga 5

§8 Medlemsrekrytering/medlemsregister
     Medlemsstatusen är fortfarande något osäker. Medlemsutskick till årets 65-
     åringar är på gång.

§9 Erbjudanden
     Kopieringscenter "Var kan vi göra för er förening". Inget ebjudande vi antar.

§10 Övriga frågor fanns inga.
   Ordf. tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
    Nästa styrelsemöte torsdagen den 5 oktober kl. 09.30.
    Vid protokollet
---------------------------------- -----------------------------------------
Ordf. Ingrid Johansson Sekr. Gun-Britt Johansson

Publicerades: 12 september 2017 Uppdaterades: 12 september 2017