oktober 2017

Uppdaterades: 10 oktober 2017 Skriv ut

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med SPF Solvändan den 5 oktober

Närvarande: Ordf. Ingrid Johansson, Anders Bergzén, Annika Bäckström, Gun-Britt Johansson, Gunilla Pålsson, Bertil Johansson, John Johansson¸Kennet Nyberg. Från valberedningen: Leif Yngvesson.
Anmält frånvaro: Astrid Nilsson, Lena Engström, Estone Moberg.

§1 Sammanträdet öppnades av ordf. Ingrid Johansson som hälsade alla välkomna.

§2 Dagordningen, som varit utsänd, godkändes med några tillägg.

§3 Protokollet från föregående styrelsesammanträde godkändes och lades till
     handlingarna.

§4 Inkomna skrivelser o.d.:
   * Protokoll från Distriktsstyrelsen Bilaga 1
   * Brev från Distriktets tävlingssamordnare Harriet Larsson Bilaga 2
   *Seniorbladet nr 5 finns nu tillgängligt.

§5 Rapporter/ information/ annonsering
   * Ekonomi: Kassören redogjorde för den preliminära resultat/balansrapporten.     
     Ekonomin är fortsatt stabil.Bilaga 3.
     Beslut att inköpa ytterligare en projektor. Ordf. beställer enl. offert. Bilaga 4                Eventtält med logga ska inköpas. Storlek och kostnad undersöker Anders                  Bergzén. Beslut tas nästkommande styrelsemöte
   * Eken: fortsatt bra ekonomi, program för vt. 2018 planeras .
   * Höstfesten: var mycket lyckad och gav viss vinst.

§6 Planering/månadsträffar/fester/sammankomster m.m.
   * Månadsträffen för oktober med kroppkakor och underhållning "Fäntera från                Fööe" är klart.
   * Inbjudan till nya medlemmar den 17 nov. Dags att planera. Vi bjuder på fika,               informerar och inspireras av nya idéer.

§7 Policyfrågor/ styrelse/cirklar/aktiviteter
   * Valberedningens ordf. Leif Yngvesson var närvarande och tog upp om styrelsens
      olika poster inför årsmötet, omval/nyval?.
   * Hantverksgruppen har önskemål att utveckla sina kunskaper i tovning och hyra        in ledare för detta. Beslut togs att styrelsen sponsrar detta, eftersom hantverks-         gruppens alster säljes på basarer vid påsk och jul och på så sätt bidrar till                 föreningens goda ekonomi.
   * Föreningsguiden: Ordning och reda: Dilemmat att balansera kostnad för olika
     aktiviteter.

§8 Medlemsatatusen är fortfarande oklar. Välkomstbrev och Solvändans program är      utskickade till årets 65-åringar

§9 Erbjudande, resor o.d.
     A. Ischockymatch i Vida ,Växjö den 21 nov. John Johansson tar emot anmälan.
     B. Inbludan till Lunchtravet den 3 nov. i Kalmar. John Johansson tar emot                      anmälan.

§10 Övriga frågor:
       Anders Begzén informerar om Öland Open, Bowltävling den 14-15 oktober i             Borgholm. Kostnad 300 kr/lag. Förhoppningsvis kommer något/några lag från           Solvändan att vara med. Det beslutades att föreningen sponsar detta, ger god           reklam för Solvändan och Bowlen

Ordf. tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Nästa styrelsemöte torsdagen den 9 november kl. 09.30.
Vid protokollet
------------------------------------ -----------------------------------
Ordf. Ingrid Johansson Sekr. Gun-Britt Johansson

Publicerades: 10 oktober 2017 Uppdaterades: 10 oktober 2017