maj 2017

Uppdaterades: 08 maj 2017 Skriv ut

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med SPF Solvändan den 4 maj 2017.

Närvarande:
Ingrid Johansson, Annika Bäckström, Gun-Britt Johansson, Anders Bergzén, Gunilla Pålsson, Astrid Nilsson, Estone Moberg, Lena Engström, John Johansson, Bertil Johansson.
Anmält frånvaro: Kennet Nyberg.
Adjungerade: Aina Gustafsson, studieansvarig för § 7A och B. Leif Jönsson, medlemsreg. ansvarig, för §8.

§1 Sammanträdet öppnades av ordf. Ingrid Johansson, nyligen hemkommen efter
     semestern i San Diego, och hon hälsade alla välkomna.

§2 Dagordningen som varit utsänd godkändes.

§3 Protokollet från föregående styrelsesammanträde godkändes och lades till
     handlingarna

§4 Inkomna skrivelser:
     A. Protokoll från Distriktets Årsstämma. Bilaga 1
     B. Pressmeddelande från SPF seniorerna i Kalmar län, gällande bostadstillägg 
         där man kräver att taket höjs. Bilaga 2
     C. SPF Seniorernas DM i golf. Inbjudan till Nybro GK onsdagen den 10 aug.
         John Johansson är intresserad att delta och håller i anmälan från Solvändan,
         sista anmälningsdag dag 4 augusti. Bilaga 3
     D. Sommarfest( 4-läns)på Ronneby Brunn onsd. den 16 aug. Professor Yngve
          Gustafsson föreläser om " Världens bästa äldreboende" Anmälan senast den  
         10 juni. Buss kan ordnas.
     E. Information/erbjudande SPFS –app. Vi beslutar att i nuläget tacka nej. Vi har 
         en bra hemsida. Bilaga 4

§5 Rapporter/information/annonsering m.m.
     A. Ekonomi: Kassör Annika Bäckström redogjorde för Solvändans ekonomi.
         Bilaga 5 Anders Bergzén beställer Pikétröjor med Solvändans logga, även i
         damstorlekar. Priset för medlemmar är 130 kr.
     B. Eken: Lena Engström, kassör i Ekengruppen, meddelade att Ekens ekonomi
         är bra. Aviserar om att det är stort behov av mer hjälp vid evenemang på
         Eken.

§6 Planering/Månadsträffar/fester/sammankomster m.m.
      A. Skärlövs hamn söndagen den 2 juli. Underhållning av Olle Björngren. Vid
           regn blir det den 9 juli. Medtag fikakorg.
      B. Månadsträffen 7 maj i N:a Möckleby. Programmet är klart.
      C. SPF Seniorernas DM i Bridge på Eken den 17 maj: Inger o Percy Nygren och
          Rolf o Angelica Karlsson ansvarar för hela arrangemanget.
      D. Grillaftonen måndagen den 22 maj kl. 17.00 blir på idrottsplatsen i 
          Algutsrum.  Besök i Luftgevärshallen, Algutsrum möjligt för de som önskar.
      E. Inbjudan till träff den 2 juni, riktad till medlemmar 85+ ska skickas ut. Ebbe
          och Weine Björklund underhåller.
      F. Försommarfesten den 10 juni är under planering.

§7 Policyfråor/styrelse/kommittéer/cirklar/aktiviteter
      A. Generellt beslut togs att för kostnad vid studiebesök/ föreläsare i Solvändans
          kamratcirklar (där man inte betalar någon kursavgift) betalar deltagarna själva
          och vid studiebesök utgår ingen bilersättning. Det ska finnas möjlighet att
          ansöka om visst bidrag hos styrelsen.
     B. Utbetalning av ersättning till cirkel/aktivitetsledare under terminen blir fredagen
         den 19 maj kl. 11.00 – 13.00 på Eken. Kassör och ordförande ombesörjer
          detta.
     C. Vi diskuterade kring en modell med tio dimensioner för ett positivt och kreativt
          arbetsklimat. Klipp från föreningsguiden. Bilaga 6
     D. Beslut togs att ersättare som webbansvarig utse Gunnel Nyberg.

§8 Medlemsrekrytering/medlemsregister
     Problem med medlemsregister Miriam. Går inte helt att lita till de siffror som
     meddelas. Nya medlemmar har inte fått medlemsavisering och är inte aktiverade
     i registret.

§9 Erbjudande resor: Förslag finns på Lisebergstetern någon gång i oktober "Minns
     Du Mig" med Annika Andersson och Thomas Petersson. En romantiskt komisk
     pärla. Reseledare Estone Moberg undersöker med Gårdbybuss om detta.

§10 Övriga frågor: Diskuterade om att bilda en grupp som hjälper till på Eken vid
       föreläsnig och underhållning. För att nå nya medlemmar som är intresserade att
       vara med mera kommer vi att gå ut med det på hemsidan och ev.anordna
       någon träff, Engagemangscafé, i augusti.

Ordf. tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Nästa styrelsesammanträde torsdagen den 1 juni kl. 09.30
Vid protokollet

------------------------------------- --------------------------------------
Ordf. Ingrid Johansson Sekr. Gun-Britt Johansson

Publicerades: 08 maj 2017 Uppdaterades: 08 maj 2017