juni 2017

Uppdaterades: 06 juni 2017 Skriv ut

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med SPF Seniorerna Solvändan den 1 juni.

Närvarande:
Ordf. Ingrid Johansson, Annika Bäckström, Gun-Britt Johansson, Gunilla Pålsson, Estone Moberg, Lena Engström. John Johansson, Astrid Nilsson, Kennet Nyberg, Bertil Johansson.
Anmält frånvaro:Anders Bergzén.
Adjungerade: Lars Carlsson § 6D
§1 Sammanträdet öppnades varvid ordf.Ingrid Johansson hälsade alla välkomna.

§2 Dagordningen som varit utsänd godkändes.

§3 Protokollet från föregående styrelsesammanträde godkändes och lades till   
     handlingarna.

§4 Inkomna skrivelser:
     A. Protokoll från distriktets styrelsemöte SPF Seniorerna Kalmar län Bilaga 1

§5 Rapporter/information/annonsering
     A. Ekonomi: Kassör Annika Bäckström redogorde för Solvändans ekonomi,
         vilken är god. Aktivitetspengar har delas ut.
     B. Eken:Lena Engström¸kassör i Ekengruppen, meddelade att Ekens ekonomi är
         god. Efter inbrott har Ekengruppen beslutat att kassaskrinet ska tömmas
         dagligen. Hallen på Eken ska snyggas upp. Lars Carlsson ansvarar för detta.
      C. Grillaftonen i Algutsrum var mycket lyckad, vädret strålande.

§6 Planering/månadsträffar/fester/sammankomser m.m.
      A. Den 2 juli vid Skärlövs hamn underhåller Olle Björngren. Fikakorg och något
          att sitta på medtages. Den 18 juli på Eken har SPF: s Linedancegrupper
          uppvisning, även målarcirklarna ställer ut sina kontnärliga alster, försäljning av
          hembakt samt servering av fika.
      B. Den 2 juni SPF:s 85+ kalas på Eken, planering klar, då bjuds på landgång
          med dryck samt tårta till kaffet. Weine och Ebbe underhåller.
      C. Till Försommarfesten 10 juni på Ladan är MIXT orkester vidtalad, planering
           även i övrigt klar.
      D. Nostalgiafton med Sommargrill lörd. den 5 aug. kl. 18.00 i Björklunden,
           Bullens orkester spelar till dansen. Buss avgår från Eken 17.15 pris 60 kr
           t/r.Vid regn Bygdegårdens lokal.

§7 Policyfrågor/styrelse/kommitéer/cirklar/aktiviteter
       A. Sommarens styrelsemöten blir enligt planeringen.
       B. Föreningsguiden "engagera flera", diskussion om kreativitet och utveckling av
           månadsträffarna. Kortare informationsdel, mera dialog.

§8 Medlemsrekrytering/medlemsregister
      A. Medlemsstatus: 792 aktiva medlemmar. 33 nya medlemmar från den 1 jan.
           2017. Osäkra siffror p.g.a. fortsatt problem med medlemregistret.
      B. Resegruppen igång med att planera 2018 års resor.
          Ordf. tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
           Nästa styrelsesammanträde torsdagen den 6 juli kl. 09.30
           Vid protokollet
_________________________ ______________________
Ordf. Ingrid Johansson Sekr. Gun-Britt Johansson

Publicerades: 06 juni 2017 Uppdaterades: 06 juni 2017