Augusti

Uppdaterades: 29 augusti 2017 Skriv ut

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med SPF Solvändan 23 aug. 2017

Närvarande: Ordf. Ingrid Johansson, Annika Bäckström, Gun-Britt Johansson, Astrid Nilsson, Gunilla Pålsson, John Johansson, Estone Moberg, Lena Engström, Kennet Nyberg.
Anmält frånvaro: Bertil johansson, Anders Bergzén.
§1 Sammanträdet öppnades av ordf.Ingrid Johansson som hälsade alla välkomna.

§2 Dagordningen som varit utsänd godkändes.

§3 Protokollet från föregående styrelsesammanträde godkändes och lades till
     handlingarna.

§4 Inkomna skrivelser fanns inga.

§5 Rapporter/information/annonsering
     A.Kassör Annika Bäckström redogjorde för Solvändans ekonomi. Bestämdes att            underhållning vid månadsträffar får uppgå till max 4000 kr. Bestämdes att                  skaffa SWICH konto.

     B. Ekengruppsmöte den 28 aug., Solvändans studiesamordnare Aina                            Gustafsson, adjungerad, och kommer att delta. Ekengruppen startar
         fredagsverksamheten 1 sept., Modevisning den 15 sept. med Seniorshopen,
         Solvändan-manekänger ordnas av Ekengruppen (två kvinnor och en man)

     C. Avstämning av Linedanceuppvisningen/konstutställningen på Eken den 18 juli.
         Mycket positivt och trevligt, något mindre besökare än 2016.

     D. Avstämning av Nostalgiafton i Björklunden, som makarna Yngvesson och
         Carlsson ordnade. Dans till "Bullens" orkester och den goda grillningen var
         mycket lyckat. Önskemål om att fler medlemmar hade närvarat.

     E."STORA ANNONSEN" över Solvändans alla aktiviteter är klar och kommer i
         Ölandsbladet den 24 aug. Flera nya cirklar planeras. Bilaga 1

     F. Journalist Natalia Johansson, från Ölandsbladet har intervjuat Ordf.ingrid
         Johanson och Aina Gustafsson inför hamnfesten den 26 aug.

§6 Planering Månadsträffar/ fester/sammankomster m.fl.
-   Höstens program fortsatt enl. plan
-   Månadsträffen 27 aug. Algutsrum är färdigplanerad.
-   HAMNFEST den 26 aug. Start kl. 14.00, försäljning av hembakat bröd,
     medverkan
     av sångkören, hästskokastning och information.Vi sponsrar med liten annons i
     ÖB.
-    INBJUDAN till studie och aktivitetsledare den 30 aug. Plats : Eken. Bilaga 3
-    HÖSTFEST den 23 september är under planering. Bilaga 4

§7 Policyfrågor/ styrelse/ kommittér/ cirklar/ aktiviteter.
-    Gällande Resegarantin för vissa övernattningsresor är åtgärder vidtagna.
-    Föreningsguidens olika kapitel, fortsatt diskussion.

§8 Medlemsrekrytering/ Medlemsregister
-   Till de nya "65:orna" ska brev utskickas med info. om föreningen. Senaste
     veckorna glädjande tillströmning av nya medlemmar.

§9 Erbjudande av resor:
    1 december Julresa till Hallingeberg med julprogram +mat. Gunilla Pålsson håller
     i resan.

§10 Övriga frågor: Inga!

Ordf. tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Nästa styrelsemöte torsdagen den 7 sept kl. 09.30
Vid protokollet
------------------------------- --------------------------------
Ordf. Ingrid Johansson Sekr. Gun-Britt Johansson

Publicerades: 29 augusti 2017 Uppdaterades: 29 augusti 2017