April 2017

Uppdaterades: 24 april 2017 Skriv ut

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med SPF Solvändan den 13 april 2017.

Närvarande:
Anders Bergzén, Annika Bäckström, Gun-Britt Johansson, Astrid Nilsson, Estone Moberg, John Johansson, Lena Engström, Kennet Nyberg, Bertil Johansson.
Anmält frånvaro: Ingrid Johansson, Gunilla Pålsson.

§1 Sammanträdet öppnades varvid vice ordf. Anders Bergzén hälsade alla
     välkomna.

§2 Dagordningen som varit utsänd godkändes.

§3 Protokollet från föregående styrelsesammanträde godkändes och lades till 
     handlingarna.

§4 Inkomna skrivelser:
     A. Statusuppdatering gällande hemsida och webb är högst prioriterat hos alla att
          få e-posten att fungera utan fördröjning samt se över behörigheterna i
          medlemsregistret. Bilaga 1

§5 Rapporter/information/annonsering
       A. Ekonomi: Kassör Annika Bäckström redogjorde för Solvändans ekonomi.
           Bilaga 2
        B. Eken: Rapport gällande Ekens aktiviteter och ekonomi.
        C. Årsstämman i Oskarshamn deltog Anders Bergzén, Annika Bäckström och
            Gun-Britt Johansson. 86 ombud deltog från distriktet. Elever från
             musikskolan bjöd på ett mycket vackert musikprogram. Årsmötes- 
             förhandlingarna leddes an Agne Hansson.

§6 Planering Månadsträffar/fester/sammankomser m.m.  
        A. Fortsatt planering 85+. Kan inte göra så mycket i nuläge eftersom
            medlemsregistret inte fungerar. Underhållningen är beställd.
        B. Månadsträffen den 7 maj är färdigplanerad. Underhållning "Himlaspelet"
            spelas av Ingmar Lendahls och Per Karlsson.
        C. Grillafton den 22 maj kommer vi ev.att hålla till i Algutsrum. Astrid förbereder
            detta.
         D. Hamnfesten bli den 8 eller 9 augusti.

§7 Policyfrågor/styrelse/kommittéer/cirklar/aktiviteter
         A. Distriktsmästerskap i Bridge den 17 maj arrangeras på Eken. Rolf Karlsson
              och Percy Nygren håller i detta. Bilaga 3
         B. DM i Golf arrangeras i Nybro den 10 aug. 100 kr i startavgift. Sista anmäl-              ningsdag den 4 aug. Bilaga 4

§8 A. Medlemsstatusen; antalet medlemmar är nu uppe i 815.
         C. Nya 65 årsutskick ska ske centralt.

§9 Reseträff är planerad på Eken den 20 april.

§10 Övriga frågor: Lions söker vakter till skördefesten i Eriksöre slutet av september.
        Några intresserade inom styrelsen skulle anmäla sig.
        Ordf. tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
         Nästa styrelsesammanträde torsdagen den 4 maj kl. 9.30
Vid protokollet
-------------------------------------- ------------------------------------
Vice ordf. Anders Bergzén Sekr. Gun-Britt Johansson

Publicerades: 24 april 2017 Uppdaterades: 24 april 2017