juli

Uppdaterades: 12 juli 2017 Skriv ut

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med SPF Solvändan den 6 juli 2017.

Närvarande:
Ordf. Ingrid Johansson, Annika Bäckström, Gun-Britt Johansson, Gunilla Pålsson, Astrid Nilsson, Estone Moberg¸Lena Engström, John Johansson, Kennet Nyberg, Bertil Johansson.
Anmält frånvaro: Anders Bergzén.
§1 Sammanträde öppnades av ordf. Ingrid Johansson som hälsade alla välkomna.

§2 Dagordningen som varit utsänd godkändes.

§3 Protokollet från föregående styrelsesammanträde godkändes och lades till
     handlingarna.

§4 Inkomna skrivelser:
    * Potokoll från Distriktet. Bilaga 2
    * Distriktstyrelsen i SPF Seniorerna Kalmar län. Bilaga 3
    * Inbjudan CASE:s förmiddag den 10 oktober från Lunds Universitets 350
      årsjubileum. Forskning om åldrande och hälsa. Vidarbefodrar inbjudan till
      Boendecirkeln.
    * Seniorbladet Bilaga 4 

§5 Rapporter/information/annonsering
    * Ekonomi: Kassör Annika Bäckström redogjorde för Solvändans ekonomi.
       Beslutades att Månadsträffarnas underhållning får kosta upp till 4000 kr.   
       Preliminära Resultat/balansräkning Bilaga 5
    * Eken: Lena Engström kassör i Ekengruppen, meddelade att Ekens ekonomi är
      god. Bord, med tillsammans plats för c:a 72 personer, är inköpta.
    * Försommarfesten, som styrelsen ordnade i Ladan den 10 juni, blev mycket
       lyckad. Ett vinnande koncept som kan återkomma men ska planeras
       fortsättningsvis till i mitten av maj månad.
    *  Höstens cirklar /aktiviteter/schema för 2017 finns i pärm på Eken samt på
       hemsidan

§6 Planering Månadsträffar/fester/sammankomster m.m
    *  Fortsatt planering 2017. Styrelsesammanträdet i augusti blir ändrat till den 24
       augusti p.gr.av att flera ledamöter är bortresta.
    *  Solvändans Linedance/konstutställning tisdagen den 18 juli på Eken, säljer vi
       bakverk samt servering av kaffe och hembakta kakor. Planering pågår.
    *  Sommargrillen den 5 aug. är programmet klart. Buss avgår från Eken kl. 17.15.
       Pris 60 kr.t/r
     * Hamnfesten den 26 aug. kl. 14.00. Spf Seniorerna Solvändan kommer att även
       i år att delta. Vi sponsrar med annons. Försäljning av bakverk förberedes.
       Information om föreningens aktiviteter. Hästskokastning går också att pröva på.
     *  Höstfesten den 23 sept. är under planering.

§7 Policyfrågor/styrelse/kommittéer/cirklar/aktiviteter
     *  Resegaranti vid resor med övernattning diskuterades.
     *  Föreningsguiden "Engagera flera". Går det att förändra något vid våra
        månadsträffar?Kortare information, mera dialog.

§8 Medlemsstatus -65-åringar.
Fortfarande är det problem med medlemsregister Miriam. Vi kollar upp med någon 65-åring om de fått inbjudan/ information om SPF Seniorerna. Ev kommer vi att skicka ut spec. information om Solvändan, som vi gjort tidigare.

§9 Erbjudande resor:
Förslag om 2 dagars teaterresa till Lisebergsteatern i mitten av oktober. Komedin "Minns du mig" med Annika Andersson & Tomas Petersson. Programmet pågår 22/9-2/12. Estone Moberg undersöker med Gårdby Buss.

§10 Övriga frågor:
     * Ansöka om fana från stiftelsen Sveriges Nationaldag. Styrelsen beslöt att
        ansöka, som ska vara inne före 1 januari 2018, ordf. ordnar detta
     * Anslagstavla på Eken ska ordnas. (Ekengruppen)

Ordf. tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Nästa styrelsesammanträde torsdagen den 24 augusti kl 09.30.
Vid protokollet
---------------------------------------- -------------------------------------
Ordf. Ingrid Johansson Sekr. Gun-Britt Johansson

Publicerades: 12 juli 2017 Uppdaterades: 12 juli 2017