Konstituerande möte

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med SPF Seniorerna i Vetlanda

 

Tid: 2022-04-19

 

Plats: Missionskyrkan Vetlanda

 

Närvarande: Staffan Magnusson, Jörgen Samuelsson, Kathleen Wernersson,Birgitta Furukrantz, Ingbritt Lindqvist, Leif Christiansson

 

Frånvarande: Arne Pettersson

 

§ 1 Mötets öppnande:

Ordförande Staffan Magnusson förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Val av sekreterare och justerare:

Till att justera dagens protokoll valdes Birgitta Furukrantz och till sekreterare Kathleen Wernersson

 

§ 3 Valärende:

Till vice ordförande valdes Birgitta Furukrantz, sekreterare Kathleen Wernersson samt kassör Jörgen Samuelsson

 

§ 4 Firmatecknare:

440122-3914 Dan Staffan Magnusson samt 500402-2470 Jörgen Samuelsson

valdes att var för sig teckna föreningen SPF Seniorerna Vetlanda 802441-5804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande Sekreterare Justeras

 

 

 

Staffan Magnusson K. Wernersson Birgitta Furukrantz