Trivselträff "Träff för grabbarna"

Anmälan till Kennert Carlsón 070-517 67 05. Avgiften 100 kr betalas på månadsmötet 1 mars till Kennert.