Val Habo 2018

VILKA PARTIER I HABO KOMMUN HAR DEN BÄSTA ÄLDREPOLITIKEN?

I maj månad 2017 bjöd vi pensionärsföreningar, (PRO, SPF, RPG och SKPF) som sitter i det Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning, (RPF), till en träff där vi ställde några frågor inför valet 2018. Våra medlemmar är intresserade av vilka äldrefrågor som de politiska partierna i kommunen kommer att föra fram inför valet 2018. Pensionärerna är 25% av valmanskåren. Därför kommer vi att bevaka äldrefrågorna och sprida information till våra medlemmar.

Det har dröjt med svaren, men efter påtryckningar har vi fått svar av alla partier utom Moderaterna.

Fråga 1 Tillgång till SÄBO-platser (alla som vill och är över 85 år skall få plats utan lång väntetid).

Liberalerna Vi tycker att det är viktigt att Habo kan erbjuda boende som passar alla och allas behov.

KD Vi anser att vi måste ha SÄBO-platser efter behov.

Habodemokraterna Det finns nu 70 SÄBO-platser på Kärrsgården. Nu pratas det om att stänga en avdelning. Vi vill inte ha fler nerdragningar.

Miljöpartiet Vi är tveksamma, om det ska vara någon viss ålder som garanteras.

SD Vi kommer inte att stödja neddragning av SÄBO-platser.

Centerpartiet Vi har många gånger ifrågasatt, att vi ska bo kvar i hemmen så länge som möjligt. Vi tycker att man bör höja ambitionsnivån för vård av äldre och demenssjuka.

Socialdemokraterna Vi tycker att detta är bra. Det är behoven som ska styra. Vi vill satsa på Trygghetsboende/Seniorboende.

Moderaterna Inget svar.

Fråga 2 Bostadsförsörjning för äldre på kort och lång sikt.

Liberalerna Vi anser att Habo Kommun, som äger Habo Bostäder, ska ge tydligare direktiv kring ökad byggnation i Habo.

KD Vi behöver undersöka möjligheterna att skapa någon form av trygghets-boende på Kärrsgården.

Habodemokraterna Vi vill ha en rättvis bostadskö för alla i nya och befintliga hyresrätter.

Miljöpartiet Kommunen borde ge Habo Bostäder ägardirektiv att bygga hyreslägenheter.

SD Vi är positiva till att det byggs mer lägenheter.

Centerpartiet Det måste byggas fler hyresrätter som är anpassade för den äldre människan.

Socialdemokraterna Vi vill under kommande mandatperiod bygga 150 lägenheter, där Trygghets- och Seniorboende ska ingå.

Moderaterna Inget svar.

Fråga 3 Hemsjukvård /samverkan och avgifter).

Liberalerna Vi vill att hemsjukvården ska fungera som en sammanhållen hemvård.
Vi är emot att avgiftsbelägga hemsjukvården.

KD Alla äldre ska uppleva trygghet och oberoende, och leva ett självständigt liv. Trots att det skett en skatteväxling mellan regionen och kommunen, anser vi att det är viktigt att ta ut en avgift för vården.

Habodemokraterna Vi anser att Hemsjukvården ska vara gratis.

Miljöpartiet Vi anser att det inte borde vara någon särskild avgift för hemsjukvård.

SD Vi är emot avgift för hemsjukvården.

Centerpartiet Nu jobbar man med hemteam vilket är bra men det behöver utvecklas. Vi måste bli bättre på samarbetet mellan kommun och region inom sjukvården. Våra åsikter om avgifter går isär inom partiet.

Socialdemokratena Vi driver på för att göra en översyn på avgiften. Avgiften ska prövas mot inkomsten.

Moderaterna Inget svar.

Fråga 4 Var fjärde på valbar plats i kommunvalen bör vara pensionär.

Liberalerna Vi liberaler i Habo försöker alltid ha en kommunlista som speglar vårt
samhälle i stort.

KD Vi är emot kvotering.

Habodemokraterna Detta tycker vi är en rimlig nivå.

Miljöpartiet Det lever vi upp till.

SD Vi kvoterar inte i vårt parti. Vi har 1 pensionär på valbar plats.

Centerpartiet Det är en utmaning för oss, men vi anser att det är viktigt att ha en bred kompetens med blandade åldrar.

Socialdemokraterna Vi har redan nu var fjärde pensionär på valbar plats.

Moderaterna Inget svar.