Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2018

Protokoll fört vid årsmöte med
SPF Seniorerna Vattudalen Närvarande ca 65 medlemmar. 2018-01-30
§ 1. Årsmötets öppnande
Ordförande Nils-Olof Mårtensson öppnade mötet och höll en parentation över följande medlemmar som avlidit under verksamhetsåret 2017: Britt-Marie Hedberg, Sten Sundqvist, Gunnel Eriksson, Max Lilja och Ove Nordin.
§ 2. Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Kurt Ericsson och till mötessekreterare Kerstin
S-Mårtensson.
§ 3. Justerare
Till justerare valdes Sven-Åke Deffby och Urban Olofsson.
§ 4. Mötets utlysande
Mötesdeltagarna ansåg att årsmötet var stadgeenligt utlyst.
§5. Dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.
§ 6. Föredragningar
a) Verksamhetsberättelsen föredrogs.
b) Resultat - och balansräkning föredrogs.
§ 7. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.
§ 8. Fastställanden
a) Verksamhetsberättelsen fastställdes.
b) Resultat- och balansräkning fastställdes.
§ 9. Ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
§ 10. Ersättningar
Mötet beslutade om en kostnadsersättning till ordförande, sekreterare och kassör med
totalt 2000 kr

§ 11. Motioner
Inga motioner fanns att behandla.
§ 12. Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse
Inga förslag fanns att behandla.
§ 13. Budget och plan för verksamheten
Budget och plan för verksamheten 2018 föredrogs och godkändes.
§ 14. Årsavgift
Mötet beslutade att årsavgiften för år 2019 skall vara 250 kr.
§ 15. Styrelseledamöter
Mötet beslutade att styrelsen ska bestå av ordförande, sex ledamöter och två ersättare.
§ 16. Val av ordförande
Till ordförande för ett år valdes Nils-Olof Mårtensson
§ 17. Val av övriga styrelseledamöter
Övriga styrelseledamöter Berit Ericsson kvarstår 1 år
Inga-Brith Nilsson kvarstår 1 år
Ulla Erixon kvarstår 1 år
Kerstin S-Mårtensson omval 2 år
Staffan Oscarsson nyval 2 år
Urban Olofsson nyval 2 år
Ersättare Kurt Ericsson omval
Tage Wikström nyval
§ 18. Val av revisorer och ersättare
Revisorer Sven-Åke Deffby nyval
Ronald Ragnvaldsson nyval
Revisorsersättare Ernst Nilsson omval
Gunvor Redsjö omval
§ 19. Val av ombud till distriktsstämma
Berit Ericsson
Ulla Erixon
Anna-Märta Strömgren
Inga-Brith Nilsson
Staffan Oscarsson
Marie-Louise Oscarsson
§ 20. Val av övriga ombud och funktionärer
Studieombud Ulla Erixon omval
Trafikombud Sven-Åke Deffby omval
Friskvårdsombud Nils Olof Pousette omval
Marie-Louise Oscarsson nyval
Bouleansvarig Lars Edin omval
Medlemsregisteransvarig Inga-Brith Nilsson nyval
Medhjälpare vid
Medlemsregistrering Bruno Svensson nyval
Webb-ansvarig Ulla Erixon omval
Program- och Anna-Märtha Strömgren omval
resekommitté Berit Ericsson omval
Tage Wikström omval
Inträdesansvarig Anna-Märtha Strömgren omval
Berit Ericsson omval
Lotteriansvarig Inga Olofsson omval
Ulla Olofsson omval
Förplägnadskommitté (1) Ingrid Ludwig (sammankallande) omval
Rolf Lindgren omval
Tore Olofsson omval
Anna-Gertrud Larsson-Olofsson omval
Inga Eliasson omval
Bertil Eliasson omval
Lillebil Johansson omval
Kjell Johansson omval
Förplägnadskommitté (2) Eva Bredin (sammankallande) omval
Jan-Ola Bergkvist omval
Nils-Olof Pousette omval
Britt-Marie Strömberg omval
Maj-Kristin Reinemyr omval
Thorsten Höglin omval
Christin Örjebo omval
Sören Arnesen omval
Reserver för båda
kommittéerna
Ernst Nilsson omval
Kerstin Johansson omval
Bernth Nygren omval
Kurt Ericsson omval
Birgitta Deffby omval
Eva Johansson omval
Inge Johansson omval
Margareta Arnesen omval
Ledamot i KPR Pia Backman omval
Ersättare Jan-Ola Bergqvist omval
§ 21. Antal ledamöter i valberedningen
Beslutades att antalet ledamöter i valberedningen kan vara en eller flera.
§ 22. Val av valberedning
Förslag på ledamöter till valberedningen saknades. Styrelsen får i uppdrag att utse en
valberedning.
§ 23. Information och övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes
§ 24. Avslutning
Mötesordförande Kurt Ericsson avslutade mötet.
Kerstin Svanheim - Mårtensson
Mötessekreterare
Justeras:
Sven- Åke Deffby Urban Olofsson