Revisionsberättelse för 2018

Revisionsberättelse för 2018

I egenskap av valda revisorer i SPF Seniorerna Utrikes Hammerdal får vi lämna följande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018.

Vi har granskat årsbokslutet, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för år 2018.

Behållningen på föreningens bankkonto har kontrollerats liksom föreningens inkomst- och utgiftsverifikationer.

Vi tillstyrker

- att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen och

- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Hammerdal 2018-01-22

Morgan Jonsson                      Sven-Gösta Jakobsson