Protokoll 2019

SPF Seniorerna Odensala Protokoll ÅRSMÖTE 2019-02-11

                                               
§ 1 Mötets öppnande Ordförande Ville Fredriksson hälsade välkommen och förrättade sedan parentation över de medlemmar som avlidit under 2018 .

§ 2 Val av mötesfunktionärer Till ordförande för årsmötet valdes Per Söderberg och till sekreterare Marianne Sundin. Att justera dagens protokoll tillika rösträknare valdes Birgitta Hjalmarsson och Gunnar Wickholm.

§ 3 Prövning av huruvida mötet är stadgeenligt utlyst Årsmötet godkände kallelsen.

§ 4 Fastställande av dagordning Förslag till dagordning godkändes.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen som utdelades under årsmötet godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomisk redovisning Kassören Sven-Olof Nydahl föredrog den ekonomiska redovisningen enligt bilaga. Den godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Revisorernas berättelse Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Björn Wahlberg och lades till handlingarna.

§ 8 Beslut om resultat- och balansräkning Beslutades enligt revisorns tillstyrkan att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10 Beslut om eventuell ersättning till styrelse och revisorer Styrelsemedlemmar och revisorer erhåller inte något arvode. Beslutades att kostnader för resor och andra inköp i föreningens intresse, ersätts mot kvitto.

§ 11 Beslut om budget och plan för verksamheten Budgeten föredrogs och förslag till årsplanering lästes upp och båda godkändes.

§ 12 Behandling av motioner Inga motioner har inkommit.

§ 13 Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse Förslag saknades, men styrelsen uppmanade medlemmarna att komma med förslag på, kanske för många okända, men intressanta platser att besöka i länet.

§ 14 Beslut om årsavgift för 2020 Årsmötet beslutade att avgiften för år 2020 skall vara 250 kr .

§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter Antalet styrelseledamöter skall vara 7 st .

§ 16 Val av ordförande för 1 år Till ordförande för 1 år omvaldes Ville Fredriksson.

§ 17 Val av övriga styrelseledamöter
Som ledamöter för 2 år omvaldes Sven-Olof Nydahl och Marianne Sundin. Som ledamot för 1 år omvaldes Kerstin Forsgren-Fredriksson. Som ledamöter kvarstår ytterligare ett år Hjördis Oscarsson, Sonja Lähetkangas och Britt-Inger Persson.

§ 18 Val av revisorer och ersättare Som revisor omvaldes Björn Wahlberg på 1 år och som ersättare valdes Bertil Alftrén på ett år.

§ 19 Val av ombud och ersättare till 2019 års distriktsstämma Som ombud till distriktsstämman i Trångsviken 11 april, valdes Sven-Olof Nydahl, Marianne Sundin, Sonja Lähetkangas, Britt-Inger Persson och Kerstin Forsgren-Fredriksson. Hjördis Oscarsson och Björn Wahlberg valdes som ersättare.

§ 20 Val av programråd Som programråd omvaldes Britt-Inger Persson (sammankallande), Hjördis Oscarsson och Sonja Lähetkangas.

§ 21 Val av friskvårdsombud Som friskvårdsombud omvaldes Sven Sundin.

§ 22 Val av trafikombud Som trafikombud omvaldes Gunnar Wickholm.

§ 23 Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Årsmötet beslutade att antal ledamöter i valberedningen skall vara 4 st.

§ 24 Val av valberedning Till ordförande valdes Ville Fredriksson. Till övriga ledamöter valdes Sonja Lähetkangas, Britt-Inger Persson och Sven-Olof Nydahl.

§ 25 Mötet avslutas
På mötet deltog 19 medlemmar samt mötesordföranden Per Söderberg.

Som ovan:
Marianne Sundin                          Per Söderberg
Sekreterare                                   Ordförande

Justeras:
Birgitta Hjalmarsson                     Gunnar Wickholm