Protokoll 2018

Protokoll 2018


SPF Seniorerna Odensala Protokoll ÅRSMÖTE 2018-02-12

Ordförande Ville Fredriksson hälsade välkommen och förrättade sedan parentation över de medlemmar som avlidit under 2017.

§ 1 Val av mötesfunktionärer
Till ordförande för årsmötet valdes Per Söderberg och till sekreterare Marianne Sundin. Att justera dagens protokoll tillika rösträknare valdes Gunnel Kristiansson och Thore Hjalmarsson.

§ 2 Prövning av huruvida mötet är stadgeenligt utlyst. Årsmötet godkände kallelsen.

§ 3 Fastställande av dagordning
Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen som utdelades under årsmötet godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomisk redovisning
Kassören Sven-Olof Nydahl föredrog den ekonomiska redovisningen enligt bilaga. Den godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Revisorns berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av Björn Wahlberg och lades till handlingarna.

§ 7 Resultat - och balansräkning Beslutades enligt revisorns tillstyrkan att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9 Fastställande av ersättningar Styrelsen och revisor erhåller inte något arvode. Beslutades att kostnader för resor och andra inköp i föreningens intresse, ersätts mot kvitto.

§ 10 Beslut om budget och plan för verksamheten
Budgeten föredrogs och förslag till årsplanering lästes upp och båda godkändes.
Informerades om att ett samarbete påbörjats mellan avdelningarna inom kommunen – Odensalas, Frösöns och Östersunds ordföranden har träffats två gånger.
Eventuellt kan samarbete ske genom att tid för boule som Östersund bokat fredagar 11-14 kan användas även av Odensalas medlemmar.
Dessutom planeras en resa med Ådalen III den 3 augusti som eventuellt kan samordnas.

§ 11 Ändring av stadgarna
Efter beslut vid senaste kongressen skall stadgarna ändras enligt bilaga. Årsmötet beslutade fastställa denna stadgeändring.

§ 12 Fastställande av årsavgift för år 2019
Årsmötet beslutade att årsavgiften 2019 skall vara 250 kronor eftersom avgiften till förbundet höjs med 30 kronor.

§ 13 Antal ledamöter i styrelsen samt mandatperiod för dessa
Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara 7 st. Ordföranden väljs på ett år och övriga ledamöter på 2 år.

§ 14 Val av ordförande för 1 år
Till ordförande för ett år omvaldes Ville Fredriksson.

§ 15 Val av övriga styrelseledamöter
Omval av Hjördis Oscarsson, Sonja Lähetkangas och Britt-Inger Persson på två år.
Som ledamöter på ett år kvarstår Sven-Olof Nydahl, Marianne Sundin och Kerstin Forsgren - Fredriksson.

§ 16 Val av revisorer jämte ersättare
Som revisorer omvaldes Björn Wahlberg och nyvaldes Håkan Annernäs på ett år. Som ersättare nyvaldes Bertil Alftrén på ett år.

§ 17 Val av ombud jämte ersättare till 2018 års distriktsstämma den 12 april
Som ombud valdes Ville Fredriksson, Sven-Olof Nydahl, Kerstin Forsgren-Fredriksson, Britt-Inger Persson och Sonja Lähetkangas. Som ersättare för ombuden valdes Marianne Sundin och Hjördis Oscarsson.

§ 18 Val av programråd
Som programråd omvaldes Britt-Inger Persson (sammankallande), Hjördis Oscarsson och Sonja Lähetkangas.

§ 19 Val av friskvårdsombud
Som friskvårdsombud omvaldes Sven Sundin.

§ 20 Val av trafikombud
Som trafikombud omvaldes Gunnar Wickholm.

§ 21 Antal ledamöter i valberedningen Årsmötet beslutade att det skall vara tre ledamöter i valberedningen.

§ 22 Val av valberedning Förslag saknas. Årsmötet uppdrar till styrelsen att hitta 3 personer.

§ 23 Ev. frågor väckta av medlemmar, distrikt eller förbund
Inga frågor presenterades.

§ 24 Mötet avslutas På årsmötet deltog 16 medlemmar samt mötesordföranden
Per Söderberg. Omvalde ordföranden Ville Fredriksson förklarade årsmötet avslutat.

Som ovan:

Marianne Sundin                                    Per Söderberg

Justeras:

Gunnel Kristiansson                               Tore Hjalmarsson