Protokoll 2017

Årsmöte 2017

SPF Seniorerna Odensala Protokoll 2017-02-13

ÅRSMÖTE

Ordförande Marianne Hedman hälsade välkommen och inledde mötet med en tystminut för de 7 medlemmar som avlidit under 2016.

§ 1 Val av mötesfunktionärer

Till ordförande för årsmötet valdes Per Söderberg och till sekreterare Marianne Sundin. Att justera dagens protokoll tillika rösträknare valdes Björn Wahlberg och Birgitta Hjalmarsson.

§ 2 Prövning av huruvida mötet är stadgeenligt utlyst

Årsmötet ansåg att kallelse skett enligt stadgeenlig ordning.

§ 3 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2016, som utdelades under mötet, godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomisk redovisning

Kassören Sven-Olof Nydahl föredrog den ekonomiska redovisningen. Den godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av Per Söderberg och lades till handlingarna.

§ 7 Resultat- och balansräkning

Beslutades enligt revisorernas tillstyrkan att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9 Fastställande av ersättningar

Beslutades att kostnader för resor och inköp i föreningens intresse, ersätts mot kvitto till föreningens medlemmar. Valberedningen föreslår om arvode ska utgå till styrelsemedlemmar. För närvarande uppbär ingen styrelsemedlem och revisor något arvode.

§ 10 Beslut om budget och plan för verksamheten

Budgeten föredrogs och förslag till årsplanering lästes upp och godkändes.

§ 11 Fastställande av årsavgift för år 2018

Årsmötet beslutade att årsavgiften 2018 skall vara oförändrad, 200 kronor.

§ 12 Antal ledamöter i styrelsen och mandatperiod för dessa

Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara 7 st. Ordföranden väljs på ett år och övriga ledamöter på två år.

§ 13 Val av ordförande

Till ordförande under ett år valdes Ville Fredriksson.(Marianne Hedman hade avböjt omval)

§ 14 Val av övriga styrelseledamöter

Som ledamöter för 2 år omvaldes Sven-Olof Nydahl och Marianne Sundin.
Som ledamot för 2 år valdes Kerstin Forsgren Fredriksson.
Som ledamöter kvarstår under ett år Hjördis Oscarsson, Sonja Lähetkangas och Britt-Inger Persson.

§ 15 Val av revisorer jämte ersättare

Till revisor valdes Björn Wahlberg.
Kommande månadsmöten har i uppdrag att utse ytterligare 1 revisor och eventuellt 1 ersättare.
Beslut i frågan senast 30 juni 2017.

§ 16 Val av ombud till 2017 års distriktsstämma

Som ombud till årets distriktsstämma den 4 april utsågs Ville Fredriksson, Britt-Inger Persson, Hjördis Oskarsson, Sonja Lähetkangas, Sven-Olof Nydahl,  Marianne Sundin med Kerstin Forsgren-Fredriksson som ersättare

§ 17 Val av programråd

Som programråd valdes under 1 år: Britt-Inger Persson (sammankallande), Sonja Lähetkangas och Hjördis Oscarsson.

§ 18 Val av friskvårdsombud

Som friskvårdsombud valdes Sven Sundin (1 år).

§ 19 Val av pressombud

Som pressombud valdes Marianne Sundin (1 år) och Ville Fredriksson (1 år).

§ 20 Val av trafikombud

Som trafikombud valdes Gunnar Wickholm (1 år).

§ 21 Val av hemsidesansvarig

Som hemsidesansvarig valdes Kerstin Forsgren Fredriksson (1 år).

§ 22 Val av valberedning

Marianne Hedman utsågs under 1 år, men styrelsen har i uppdrag att ta fram förslag på ytterligare en person.

§ 23 Eventuella frågor väckta av medlemmar, distrikt eller förbund

Inga frågor presenterades

§ 24 Eventuella övriga frågor

Föreningen kommer att delta vid Tisdagsdax och Alla pensionärers dag denna sommar på Jamtli.

§ 25 Mötet avslutas

Mötet avslutades med avtackning av avgående ordförande Marianne Hedman, som också hälsade nyvalde ordföranden Ville Fredriksson välkommen. Mötet avslutades av nyvalde ordföranden.

Som ovan:

Marianne Sundin                                Per Söderberg

Justeras:

Björn Wahlberg                                  Birgitta Hjalmarsson