Protokoll 2016

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND PROTOKOLL
SPF Sen. ODENSALA 2016-02-08

ÅRSMÖTE
Ordf. Marianne Hedman hälsade välkommen och förrättade sedan parentation över de 10 medlemmar som avlidit under 2015 (bl.a Hjördis Backman som var med och bildade föreningen 1986 och sedan satt ordf. i 10 år samt Gösta Nilsson som har suttit med i styrelsen i många år bl.a. som kassör, revisor och ansvarig för Hemsidan).

§ 1 Val av mötesfunktionärer
Till ordförande för årsmötet valdes Per Söderberg och till sekreterare Marianne Sundin. Att justera dagens protokoll tillika rösträknare valdes Birgitta Wahlberg och Björn Wahlberg.

§ 2 Prövning av huruvida mötet är stadgeenligt utlyst
P g a praktiska problem har inte information kunnat läggas ut på hemsidan. Enligt stadgarna skall detta ske 3 veckor innan mötet. Årsmötet godkände kallelsen.

§ 3 Fastställande av dagordning
Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen som utdelades under årsmötet godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomisk redovisning
Kassören Sven-Olof Nydahl föredrog den ekonomiska redovisningen. Den godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av Kerstin Forsgren-Fredriksson och lades till handlingarna.

§ 7 Resultat - och balansräkning Beslutades enligt revisorernas tillstyrkan att fastställa resultat- och balansräkning

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9 Fastställande av ersättningar Beslutades att kostnader för resor och andra inköp i föreningens intresse, ersätts mot kvitto till föreningens medlemmar. Valberedningen föreslår om arvode ska utgå till styrelsemedlemmar. För närvarande uppbär ingen styrelsemedlem något arvode.

§ 10 Beslut om budget och plan för verksamheten
Budgeten föredrogs och förslag till årsplanering lästes upp och båda godkändes.

§ 11 Fastställande av årsavgift för år 2017
Årsmötet beslutade att årsavgiften 2017 skall vara oförändrad, 200:- kronor.

§ 12 Antal ledamöter i styrelsen samt mandatperiod för dessa
Beslutades att antalet styrelseledamöter skall utökas från 5 till 7 st. Ordföranden väljs på ett år och övriga ledamöter på 2 år.

§ 13 Val av ordförande för 1 år
Till ordförande för ett år omvaldes Marianne Hedman.

§ 14 Val av övriga styrelseledamöter
Som ledamöter på ett år kvarstår Sven-Olof Nydahl och Marianne Sundin. Omval av Hjördis Oscarsson och Sonja Lähetkangas på två år, samt nyval av Britt-Inger Persson på två år. Därmed är 1 styrelseplats är vakant.

§ 15 Val av revisorer jämte ersättare
Som revisorer omvaldes Eva Andersson på ett år, och nyval av Boel Jahrulf Jonsson på ett år. Som ersättare omvaldes Bertil Andersson på ett år.

§ 16 Val av ombud jämte ersättare till 2016 års distriktsstämma den 6 april
Som ombud valdes Marianne Hedman, Marianne Sundin, Hjördis Oscarsson, Sven-Olof Nydahl och Sonja Lähetkangas. Som ersättare för ombuden valdes Britt-Inger Persson, Ville Fredriksson och Kerstin Forsgren-Fredriksson

§ 17 Val av programråd
Som programråd omvaldes Britt-Inger Persson (sammankallande), Hjördis Oscarsson och Sonja Lähetkangas.

§ 18 Val av friskvårdsombud
Som friskvårdsombud valdes Sven Sundin

§ 19 Val av pressombud
Omval av Marianne Hedman och Marianne Sundin

§ 20 Val av trafikombud
Som trafikombud omvaldes Sven-Erik Jonsson

§ 21 Val av hemsidesansvarig Som hemsidesansvarig valdes Kerstin Forsgren-Fredriksson

§ 22 Val av valberedning Förslag saknas. Årsmötet uppdrar till styrelsen att hitta 2 personer.

§ 23 Ev. frågor väckta av medlemmar, distrikt eller förbund
Inga frågor presenterades.

§ 24 Eventuella övriga frågor Förslag framfördes om utbildning till förtroendevalda i föreningen. Styrelsen har ansvaret för att ta del av den utbildning som distriktet erbjuder samt samverkan med Studie-förbundet Vuxenskolan och deras utbud.

§ 25 Mötet avslutas På årsmötet deltog 24 medlemmar samt mötesordföranden Per Söderberg. Omvalde ordföranden Marianne Hedman förklarade årsmötet avslutat.

Som ovan:

Marianne Sundin Per Söderberg

Justeras:

Birgitta Wahlberg Björn Wahlberg