Årsmöte

SPF Seniorerna Odensala

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTET 14 FEB 2022

1.Mötets öppnande. 
2.Parentation.
3.Val av mötesfunktionärer: ordf., sekr., justerare tillika   rösträknare.
4.Prövning av huruvida mötet är stadgeenligt utlyst.
5.Fastställande av dagordning.
6.Styrelsens verksamhetsberättelse.
7.Ekonomisk redovisning.
8.Revisorernas berättelse.
9.Beslut om resultat och balansräkning.
10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11.Beslut om ev. ersättning till styrelse och revisorer.
12.Beslut om budget och plan för verksamheten.
13.Behandling av motioner.
14.Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens       styrelse.
15.Beslut om stadgeändring efter ev. kongressbeslut.
16.Beslut om årsavgift för nästkommande år.
17.Beslut om antalet styrelseledamöter.
18.Val av ordförande.
19.Val av övriga styrelseledamöter.
20.Val av revisorer och ersättare.
21.Val av ombud och ersättare till 2022 års distriktsstämma.
22.Val av programråd.
23.Val av friskvårdsombud.
24.Val av trafikombud.
25.Beslut om antalet ledamöter i valberedningen.
26.Val av valberedningens ordförande och övriga ordinarie            ledamöter i valberedningen.
27.Ev. frågor väckta av medlemmar, distrikt eller förbund.
28.Mötet avslutas.