Förslag till dagordning


FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTET 12 FEB 2018.
1. Mötets öppnande
2. Parentation
3. Val av mötesfunktionärer: ordf., sekr., justerare tillika rösträknare
4. Prövning av huruvida mötet är stadgeenligt utlyst.
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om resultat och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om ev. ersättning till styrelse och revisorer
12. Beslut om budget och plan för verksamheten
13. Behandling av motioner
14. Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse
15. Beslut om stadgeändring efter ev. kongressbeslut
16. Beslut om årsavgift för nästkommande år
17. Beslut om antalet styrelseledamöter
18. Val av ordförande
19. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter.
20. Val av revisorer och ersättare
21. Val av ombud och ersättare till 2018 års distriktsstämma
22. Val av programråd.
23. Val av friskvårdsombud.
24. Val av trafikombud.
25. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
26. Val av valberedningens ordförande och övriga ordinarie ledamöter i valberedningen
27. Ev. frågor väckta av medlemmar, distrikt eller förbund
28. Mötet avslutas