Styrelsens beslut

Distriktsstyrelsen i SPF Seniorerna Hälsingland har beslutat följande angående villkor för SPF-medlems deltagande i studiecirklar inom IT/data.

Distriktsstyrelsen målsättning är att SPF-medlem i SPF Hälsingland ska kunna delta i studiecirklar inom IT/data utan att det innebär någon kostnad för medlemmen. Styrelsen har därför beslutat avsätta medel även för 2020 för ändamålet. Följande gäller:

1. Vid studiecirkel anordnad av studieförbund ansöker medlemmen om hela deltagaravgiften hos distriktets utbildningsansvariga Lisbeth Karlsson, antingen via mail lisbethekarlsson@gmail.com eller via telefon 070-325 23 53 Studieförbundet Vuxenskolan, SV, fakturerar distriktet för deltagaravgiften.
Om annat studieförbund arrangerar cirkeln måste medlemmen komma överens med studieförbundet om de kan fakturera SPF- distriktet eller om medlemmen måste betala deltagaravgiften och sedan själv fakturera distriktet.

OBS! Ev avanmälan ska göras till studieförbundet senast 8 dagar före cirkelstart. Om avanmälan uteblir debiteras medlemmen hela deltagaravgiften,

2. För cirklar som anordnas internt inom föreningen tar föreningen kontakt med
SV och informerar om villkoren, d v s vilka kostnader cirkeln beräknas få, t ex hyra, ev ledararvode (max 200 SEK per studietimme), och övriga kostnader. SV tar kontakt med SPF-distriktets utbildningsansvariga för att få kostnaderna godkända och fakturerar distriktet.

Cirkeln kan starta när distriktet informerats och beviljat ansökan. Ansökningar
kommer att beviljas utan dröjsmål förutsatt att kostnaden per deltagare är rimlig och att avsatta medel inte är förbrukade.

En utvärdering som avser antal deltagare, avhopp och kostnader kommer att göras i slutet av året.

2019-12-11