SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson om höstbudgeten

Eva Eriksson, ordförande SPF Seniorerna, om höstbudgeten och hur den påverkar pensionärerna.

  • Eva Eriksson

Eva Erikssons kommentarer om regeringens höstbudget:

Pensionärers ekonomi
- Det är bra att skatten sänks för de seniorer som idag betalar högre skatt än löntagare, men en skatteskillnad kommer att bestå. Vallöftet från regeringen bestod i att helt ta bort den högre skatten på pensionsinkomster till år 2020, ett löfte som alltså inte kommer att uppfyllas.
- Äldre med låga inkomster som har garantipension och/eller bostadstillägg kommer att se förstärkningar av inkomsten nästa år. Det är positivt, men samtidigt berörs bara ett par procent av pensionärerna vad gäller tillskott som gör verklig skillnad. Höjt grundskydd resulterar också i att det blir ännu mindre lönsamt att ha arbetat som pensionär - nästa år kommer en pensionär med fullt grundskydd att ha ungefär samma inkomst efter skatt som en genomsnittpensionär
- Väntetiderna för att få besked om bostadstillägg har varit och är fortsatt långa, på uppemot ett halvår. Pensionsmyndigheten tilldelas nu utökade resurser i höstbudgeten för att komma till rätta med detta, vilket vi noga kommer att följa.

Vård och omsorg
- Det är bra att regeringen har lyssnat på oss seniorer genom att fokusera på att motverka ensamhet och stärka idrotten för äldre. Men samtidigt behålls tyvärr den nedtrappade ambitionen för äldreområdet som helhet som vi såg i vårbudgeten. Det handlar således om en omfördelning av medel inom äldreområdet. Detta är inte tillräckligt, äldreomsorgen måste ha mer resurser.

Bostadsmarknad
- Det är ett steg i rätt riktning att det kommer förändringar avseende uppskovstaket. Men för att få igång flyttkedjorna, inte minst bland äldre, behöver reavinstskatten också sänkas. Det är brist på bostäder i fler än 4 av 5 kommuner, så det krävs även åtgärder som stimulerar tillkomsten av både passande och prisvärda bostäder att åldras i.

Statsbidrag till kommuner och regioner
- Det är positivt att statsanslagen till kommuner och regioner höjs i höstbudgeten. Ute i landet står många kommuner inför utmaningar, det dras ned på äldreomsorgen och det planeras för skattehöjningar. Vi förutsätter att kommuner och regioner nu lever upp till den ambition regeringen har vad gäller att prioritera äldres vård och omsorg. Vi kommer noga att bevaka detta.