Ny rapport: Bostadstillägg i särskilt boende – kommunernas kassako?

I genomsnitt för de
sju kommunerna får pensionären behålla 37 procent
av bostadstillägget på 2 700 kronor per månad,
alltså ungefär 1 000 kronor. Samtidigt medför de
ökade avgifterna för särskilt boende på grund av det
tillkommande bostadstillägget att 63 procent, eller
1 700 kronor, av bostadstillägget dras in av kommunerna.

Syftet med den här rapporten är att beräkna hur stor del av bostadstillägget till pensionärer i särskilt boende som kommunerna tar ut i ökade avgifter för särskilt
boende. Frågan är också hur stor del som pensionären själv får behålla?

Totalt uppgick bostadstillägg till pensionärer i särskilt boende 2018, som nämnts, till cirka 920 miljoner kronor. Om vi antar att de sju kommuner som här studeras är representativa för riket, så får pensionärerna endast behålla cirka 335 miljoner kronor medan kommunerna drar in cirka 585 miljoner kronor av utbetalat bostadstillägg genom högre avgifter för särskilt boende. För en genomsnittlig kommun med 285 personer som bor i permanent särskilt boende rör det sig om cirka 2 miljoner per
år som kan tas ut genom höjda avgifter i särskilt boende på grund av bostadstillägg.

SPF Seniorerna anser:
- Kommunerna måste förbättra sin information om avgifterna i särskilt boende och att dessa kan komma att höjas kraftigt om individen är berättigad till bostadstillägg.
- Säkerställ att de höjda avgifter som kommunerna i nuläget tar ut via bostadstillägget reserveras och går tillbaka till de äldre i form av kvalitetshöjningar i vård och omsorg.
- Tydligare redovisning från kommunernas sida om på vilken grund avgifter i särskilt boende tas ut och hur särskilda boenden finansieras.
- På nationell nivå bör samlad statistik över hyror och avgifter i särskilda boenden runt om i landet tas fram och göras tillgänglig.
- Bostadstillägget ska främst fungera som ett tillskott till pensionärernas privatekonomi, snarare än som en förstärkning av kommunernas finanser.
- Nuvarande förfarande är inte rimligt varken för seniorerna eller övriga skattebetalare. Det bör övervägas om alla som bor på ett särskilt boende ska betala lika mycket i avgifter.

Läs hela rapporten här