SPF Seniorerna om Välfärdsutredningen: risk att äldres inflytande i vård och omsorg försämras

SPF Seniorerna menar att välfärdsutredningens förslag innebär en risk för att äldres inflytande i vård och omsorg försämras. Utredningen har fokuserat på fel saker, eventuella vinstuttag har satts före det väsentliga – att vård och omsorg håller tillräckligt god kvalitet och att stärka möjligheten att välja och välja bort verksamheter.

  • Förbundsordförande Christina Rogestam

- Vi seniorer har under våra liv gjort många och svåra val, och det ska vi kunna fortsätta göra när det handlar om vården och omsorgen. Det grundläggande är att vi ska kunna både välja och välja bort en omsorgstjänst, vem som utför den är mindre viktigt. Kvaliteten i vård och omsorg är det som vi äldre bryr oss om, den ska vara god nog och kunna utvecklas, inte minst genom att vi äldre kan påverka vården och omsorgen. Det är därför viktigt att det finns olika alternativ och att dessa – offentliga, privata och ideella – har goda och liknande villkor för att bedriva sina verksamheter. Utredningens förslag riskerar därmed att försämra äldres möjligheter till inflytande, säger förbundsordförande Christina Rogestam.

De opinionsundersökningar SPF Seniorerna har gjort de senaste åren visar att äldre prioriterar kvalitet och valfrihet. På frågan "Vad önskar du dig av din äldreomsorg i framtiden?" hamnade att få bo ihop med sin partner, kompetent personal, hög personalkontinuitet och att få välja sin mat i toppen. På frågan om att behålla vårdvalet i primärvården och att ha en fast vårdkontakt svarade 7 av 10 i åldern 55 år och uppåt att detta är mycket eller ganska viktigt.

- SPF Seniorerna menar att utredningen har fokuserat på fel saker, eventuella vinstuttag har satts före det väsentliga – att vård och omsorg håller tillräckligt god kvalitet och att stärka möjligheten att välja och välja bort verksamheter. Vi ser, dessvärre, att det på flera håll i landet finns äldreomsorg som inte håller måttet – utredningens förslag kommer inte att förändra detta. Istället anser vi att det behövs nationella minimikrav på kvalitet och tillgänglighet för alla utförare inom omsorgen och att det införs kraftiga sanktioner när dessa inte uppnås. Annars kommer en del kommuner att fortsätta missköta äldreomsorgen, avslutar Christina Rogestam.