Referat årsmöte 2018 02 14

Referat från årsmötet den 14 februari 2018 av Anders Bergsten

  • Hörselfrämjandets kör

Årsmöte 2018

Ett 70-tal medlemmar hörsammade inbjudantill SPF Seniorernas årsmöte på Församlingshemmet i Bollnäs. Årsmötet inleddes med körsång under ledning av Erik Frycksell och parentation över under året 11 bortgångna medlemmar. Ordförande Ewa Strandberg förklarade därefter årsmötet öppnat. Christina Wall valdes till mötesordförande och Anders Bergsten till mötessekreterare.

Årsredovisning, resultatrapport och balansrapport föredrogs av Ewa Strandberg. Revisorernas berättelse föredrogs av Uno Wall och redovisningarna lades med godkännande till handlingarna, varefter årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Styrelsen föreslog att månadsträffarna ska inledas kl 13:00 i stället för 14:00, vilket också blev årsmötets beslut. Anders Bergsten informerade om distriktets beslut att möjliggöra för föreningarna att söka utvecklingsbidrag för sin verksamhet och att utbildning för nyvalda i styrelserna anordnas den 2 mars på Folkhögskolan i Bollnäs, samt om distriktets arrangemang "halkkörning" på Fönebasen 22 februari. Vidare informerades om SPF Seniorernas projekt "30 minuters motion i 30 dagar". Projektet genomförs under maj månad i hela landet och behållningen går till Världens Barn.'

Årsmötet beslutade att fastställa budgetförslag och förslag till verksamhetsplan, samt att årsavgiften höjs med 30 kronor fr o m 2019 till följd av att förbundsavgiften höjdes efter kongressbeslut 2018.

Därefter vidtog valen och årsmötet beslutade att omvälja Ewa Strandberg till ordförande. Övriga styrelseledamöter blev Maud Kvarnäng (omval), Karin Skogh (omval) samt Birgit Norén (nyval). Anders Bergsten, Anders Kjellberg och Ulla Edholm kvarstår till 2019. Uno Wall (fyllnadsval) valdes till revisor på ett år och Hans Ferm till revisorsersättare. Sten Bertram kvarstår till 2019.

Karin Sjögren valdes till sammankallande i valberedningen. Marita Magnusson kvarstår ett år som ledamot i valberedningen. Olov Sundström hade undanbett sig omval, varför årsmötet uppdrog till styrelsen att utse ny ledamot i valberedningen efter honom.

Mötesordförande Christina Wall, avgående styrelseledamoten Gun Påhls, musiker och körledare Erik Frycksell samt ordförande Ewa Strandberg avtackades med blommor. Därefter serverades smörgåsar, dryck, kaffe och kaka. Till sist tackade ordförande Ewa Strandberg närvarande medlemmar för visat intresse och förklarade årsmötet 2018 avslutat.

Anders Bergsten