Kallelse

Uppdaterades: 09 februari 2019

Medlemmar i SPF Seniorerna Veinge Tjärby kallas till årsmöte den 11 februari kl.14:00 plats Solhemmet i Veinge.

Program:
Årsmötesförhandlingar
Underhållning av Christer Hjalmarsson musik med hallandsbilder
Vi bjuder på kaffe och kaka!

Dagordning

 1. Inledning parentation.
 2. Återblick på det gamla året.
 3. Årsmötet öppnas.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Godkännande av kallelse.
 7. Fastställande av dagordning.
 8. Styrelse och revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Arvode till styrelse, revisorer och kommitteér.
 11. Fastställande av verksamhetsplan.
 12. Årsavgift
 13. Fastställande av antal ledamöter och ersättare.
 14. Val.
  Ordförande
  3 styrelseledamöter
  2 revisorer jämte 1 ersättare
  2 ombud till distriktsstämman, jämte 1 ersättare
  1 ombud till KPR jämte ersättare
  2 ombud till samrådsgruppen
  Val av valberedning jämte ersättare,
  Sammankallande
 15. Motioner
 16. Rapporter
 17. Övriga frågor
 18. Avslutning
Publicerades: 05 februari 2018 Uppdaterades: 09 februari 2019