James F Dicksons minnesfond - möjlighet att söka medel

James F Dicksons minnesfond har, enligt stadgarna, till uppgift att lämna bidrag eller bekosta konvalescentvård, rekreationsresa eller rekreationsvistelse åt behövande i bland annat Hallands län

Styrelsen för minnesfonden vill informera om möjligheten för era medlemmar att söka medel ur fonden. 

För ytterligare information hänvisas till fondens hemsida www.jamesfdickson.se
På hemsidan finns en ansökningsblankett.

STYRELSEN FÖR JAMES DICKSONS MINNESFOND

Med vänlig hälsning

enligt uppdrag
Perallan Orrbeck