Information från generalsekreteraren

Rekommendation om årsmöten och distriktsstämmor 2021

Efter att ha följt utvecklingen av pågående pandemi och efter att ha rådgjort med förbundsstyrelsen och distrikten har jag följande rekommendation om årsmöten i SPF Seniorernas föreningar.

Det är förbundets rekommendation att föreningar inom SPF Seniorerna inte i nuvarande skede genomför årsmöten fysiskt. Istället finns det några alternativ som föreningen kan välja.

1. Föreningen kan skjuta upp årsmötet till en tidpunkt då det på ett säkert sätt kan genomföras utomhus eller då smittskyddsläget så tillåter.

2. Föreningen kan genomföra årsmötet per capsulam, det vill säga styrelsen skickar e-post till de som uppgivet e-post och post till övriga medlemmar med förslagen till årsmötesbeslut och låter medlemmarna skicka in sina svar.

3. De föreningar som så önskar kan genomföra årsmötet digitalt. De medlemmar som inte är digitala ska då erbjudas möjlighet att poströsta.

Oavsett vilken väg styrelsen väljer att gå så är det ett grundläggande krav att samtliga medlemmar ska ha möjlighet att delta i besluten på ett säkert sätt.

SPF Seniorernas stadgar säger att föreningens årsmöte ska vara genomfört innan februari månads utgång. Enligt Avtalslagen (Lag 1915:218 om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område) § 36, vilken är tillämplig enligt Högsta domstolen på ideella föreningars stadgar; kan vi göra avsteg från stadgarna om det finns senare inträffade förhållanden eller omständigheter som påverkar stadgarna. Ett utbrott av coronavirus får anses vara av denna karaktär. Föreningsstyrelsen kan därmed kalla till årsmöte vid den tidpunkt som är mest lämplig även om det innebär att årsmötet genomförs efter februari månads utgång.

Eftersom det inte finns en särlagstiftning för ideella föreningar så är rekommendationen om att genomföra årsmötena digitalt eller via poströstning baserat på en parallell från den lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som riksdagen fattat beslut om under året med anledning av pågående pandemi.

Distrikten föreslås genomföra sina distriktsstämmor digitalt eller per capsulam i enlighet med stadgarna. Ombud från föreningar som inte genomfört sina årsmöten utses då av föreningens styrelse med hänvisning till att styrelsen är högsta beslutande organ mellan årsmötena. Distrikten kan, om de så önskar, genomföra årsmöten med färre antal ombud om de tillämpar omröstning genom fullmakt. Ett grundläggande krav är att distriktsstämmorna genomförs så att vi fortfarande kan upprätthålla föreningsdemokratin inom SPF Seniorerna.

De senaste dagarna har det kommit rapporter om att det kan komma ett vaccin mot Covid-19 redan i december. Det kommer dock troligtvis ta tid att vaccinera befolkningen samt att vaccinet behöver tid för att utveckla ett fungerande skydd. Skulle denna utveckling gå snabbt så kommer Folkhälsomyndigheten att informera om det förändrade smittskyddsläget. Då får föreningar och distrikt agera efter de nya förutsättningarna.

Med vänliga hälsningar

Peter Sikström
generalsekreterare