Årsmötesprotokoll 2022

 Årsmöte med    SPF Långaryd-Landeryd  2022-02-14 i Nyarps Bygdegård

§ 1

Föreningens ordförande Britt-Marie Holmberg öppnade mötet och hälsade drygt 80 medlemmar välkomna.

§ 2   Helen Skoog höll en parentation över de medlemmar som under året avlidit. Genom musik på

        tvärflöjt och diktläsning blev parentationen ett vackert och stämningsfyllt inslag i årsmötet.

§ 3   Till ordförande för årsmötet valdes Lennart Olsson och till sekreterare Roland Högberg.   

         Marianne Nygren och Jan-Åke Bäckman utsågs till att justera protokollet.

§ 4  Årsmötet ansåg att kallelsen till årsmötet har skett i behörig ordning. Kallelse till

       årsmötet fanns i verksamhetsprogrammet för 2021.

§ 5  Dagordningen, som var utdelad till de närvarande medlemmarna godkändes.

§ 6  Den på borden liggande verksamhetsberättelsen för 2021 föredrogs  av föreningens

        ordf. Britt-Marie.  Därefter godkändes den och lades till handlingarna.       

§ 7  Manfred gick igenom föreningens ekonomiska resultatrapport för 2021 , som fanns på dagordningens baksida. Året har ett resultat på – 16 999,03 kr, och ett utgående kapital på

104 043.04 kr.

§ 8  Lennart Bengtsson läste upp revisionsberättelsen för 2021, som sedan godkändes och lades till handlingarna.

§ 9  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10  Årsmötet beslutade att ersätta  styrelse och övriga funktionärer inom föreningen enligt nedanstående:

    Ordf.                                                              2 000 kr

                              Sekr.                                    2 000 kr

                              Kassör                                 2 000 kr

                              Reseledare ( kommittén)    2 000 kr  

                           Lotteriansvariga, 2 grupper       2x 1 000 kr (en grupp 2000 kr)

                          Ansvarig för medlemsregistret        1 000 kr

                          Ansvarig för webb-sidan                   1 000 kr 

                          Revisorer, 2 revisorer                            100 kr   (till vardera)

                          Valberedningen                                   2000 kr

§ 11   Inkomna motioner.

Två motioner ställda till förbundskongressen från Lennart Ohlsson har inkommit till styrelsen. Styrelsen yrkar på att årsmötet bifaller motionerna, för att sedan lägga fram dem till distriktsstyrelsen.   

Enhetliga rabatter hos SJ och länstrafikbolagen.

Underlätta för seniorer att välja tåg i stället för flyg vid resor inom EU.

Årsmötet sa ja till motionerna och de kommer att lämnas till distriktsstyrelsen

Motionerna bifogas protokollet.

§ 12   Verksamhetsplanen för 2022, programbladet, som lämnas ut till alla medlemmar godkändes. Styrelsen fick i uppdrag att arbeta utifrån beslutad verksamhetsplan.

§ 13  Budgeten för 2022, som fanns tillgänglig på dagordningens baksida  gicks igenom av Manfred, och godkändes av årsmötet. Budgeten för bil- och  teleersättning höjdes

till 15 200 kr p.g.a. beslut som årsmötet gjorde gällande ersättning till valberedningen.

§ 14  Medlemsavgift 2023. Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift, 210 kr.

§ 15  Årsmötet beslutade om oförändrat antal ledamöter i styrelsen, dvs. sju ledamöter.

§ 16  Val av ordförande för 2022 på ett år.

Till ordförande på ett år valdes Carl-Åke Johansson

§ 17  Val av styrelseledamöter för 2022.

Till styrelseledamöter på två år valdes:

Eva Larsson                          nyval    

Ebba Antonsson                  omval

Manfred Schulz                   omval

Kvarstående ledamöter på ett år:

                          Lennart Olsson                    

                        Roland Högberg                 

                        Ulla Ericsson                       

                         

§ 18  Val av revisorer för ett år.

Till revisorer valdes:

Ordinarie:                          Våge Eriksson                         omval

                                           Lennart Bengtsson                 omval

Ersättare:                                                                                                                    

                                           Per-Axel Olsson                      omval

                                           Helge Nydén                           omval

§ 19 Val av ombud till distriktsstämman 2022 03 25.

Till ombud valdes:

                          Lennart Olsson

                          Carl-Åke Johansson

                        Ebba Antonsson

                        Eva Larsson

                                          Styrelsen utser ersättare.

§ 20  Val av ledamot  i KPS och KPR.

Till ledamot i KPS och KPR valdes:

                      Ebba Antonsson                                  omval          

                      Britt-Marie Holmberg,                          omval

 

 § 21 Val av folkhälsoansvarig.

Till folkhälsoansvariga valdes:

                          Eva Larsson (sammankallande)                   omval

                          Jan-Erik Larsson                                            omval

 

 § 22  Val av syn- och hörselansvarig.

 Till syn- och hörselansvarig valdes:

Ebba Antonsson             omval  

  § 23  Val av trafiksäkerhetsansvarig.

 Till trafiksäkerhetsansvarig valdes:

Bert Göransson               omval

  § 24  Val av boulekommitté.

Till boulkommitté valdes:

                          Christer Johansson            omval                                          

                          Marita Kjellin                      nyval

                          Jonas Kjellin                        nyval

  § 25  Val av lotteriansvariga.

 Till lotteriansvariga valdes:

Monica Andersson                omval

Gert Andersson                     omval                        

 § 26  Val av studieansvarig.

                       Vakant. 

   § 27  Val av representanter i resekommittén.

           Till resekommitté valdes:

               Bernt Dahlbom   (sammankallande)                 omval

               Ebba Antonsson                                                 omval

               Anneli Johansson                                                nyval

               Roland Högberg                                                  omval

               Birgitta Evaldsson                                                omval

        

§ 28 Val av ansvarig för medlemsregistret.

Till ansvarig för medlemsregister valdes:

                  Eva Larsson                                    nyval

 

 

§ 29  Val av ansvarig för föreningens webbsida.

Till ansvarig för föreningens webbsida valdes:

                          Eva Larsson                                nyval

 

§ 30  Val av kontaktperson för golf.

Till kontaktperson för golf valdes:

Jussi Raatevaara                omval

 

§ 31  Val av projektgrupp för information, marknadsföring och medlemsrekrytering.

Till projektgrupp valdes:

                     Styrelsen

 

§ 32  Val av kontaktman för Länsförsäkringar.

Till kontaktperson för länsförsäkringar valdes.

                    Britt Johansson                                          omval

 

 

§ 33 Val av ledamot i Långaryd-Landeryd i Samverkan.

Till ledamot i Långaryd-Landeryd i Samverkan valdes

                   Britt-Inger Johansson ordinarie      omval

                   Christer Johansson     ersättare      nyval                                                                                                                                

§ 34  Val av   tidningsreferent.

Till tidningsreferent valdes:

Styrelsens sekreterare

 

§ 35   Antal ledamöter i valberedningen beslutades till fem.

§ 36  Val av valberedning för 2022.

Till valberedning för 2022 valdes:

Britt Johansson (sammankallande)           omval

                        Marita Kjellin                       omval

Bernt Dahlblom                                          omval

Sven-Allan Johansson                               omval

Styrelsen fick i uppdrag att ta fram ytterligare en person till valberedningen.

 

§ 37  Till att företräda föreningen valdes ordförande och kassör var för sig.

§ 38  Lennart läste upp den reviderade  alkohol- och drogpolicy för SPF Seniorerna Långaryd-Landeryd.  En policy som måste följas för att få kommunalt föreningsbidrag. Årsmötet antog den upplästa policyn.

 

 

 

§ 39 Övrig information och rapportering. Inga på bordet

 

§ 40 Övriga frågor. Inga på bordet.

 

§ 41  Årsmötets ordförande avslutade mötet och riktade ett stort tack till avgående funktionärer med blommor och sverigelotter.

 

 

 

 Långaryd 2022 02 14

 

                                                                                  

               

 

……………………………………………..                               ……………………………………………….

Roland Högberg sekr.                                                  Lennart Ohlsson ordf.

 

 

 

Justeras:

 

 

……………………………………………….                            ……………………………………………….…

 Marianne Nygren                                                            Jan-Åke Bäckman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga till årsmötesprotokoll 2022 02 14

§ 11 inkomna motioner

 

Hyltebruk 2022-01-03

Motion till SPF Seniorernas förbundskongress

Enhetliga rabatter hos SJ och länstrafikbolagen

Jag hade förmånen att få vara med på SPF Seniorernas förbundskongress i Bålsta. Resan företogs med SJ och 2 olika länstrafikbolag, Halland och Jönköping. På min resa med SJ hade jag 10% rabatt som senior, men jag märkte inte någon seniorrabatt hos något av länstrafikbolagen.

Min önskan är därför 

Att SPF Seniorerna, kanske tillsammans övriga seniororganisationer, tar kontakt med SKR, Sveriges kommuner och regioner, för att utverka enhetliga rabatter för oss seniorer, oavsett vilket länstrafikbolag vi använder. Det är ju av miljöskäl önskvärt att vi prioriterar kollektivtrafik.

Lennart Olsson

SPF Seniorerna Långaryd Landeryd

 

Hyltebruk 2022-01-03

Motion till SPF Seniorernas förbundskongress

Underlätta för seniorer att välja tåg i stället för flyg vid resor inom EU.

 Av miljöskäl är det önskvärt att fler semesterresor ut i Europa företas med tåg. Då behöver dessa tågresor underlättas, t.ex lätt att köpa biljetter mellan olika länder, gemensamma rabattsystem för seniorer osv.

Min önskan är

att SPF Seniorerna via AGE Platform Europé får i uppdrag att försöka underlätta för Seniorer att åka tåg i stället för att använda flyg vid resor inom EU.

Lennart Olsson

SPF Seniorerna Långaryd Landeryd